Algemene Voorwaarden opstellen

Als ondernemer wilt u bij het aangaan van een overeenkomst graag duidelijke afspraken en condities waaronder de overeenkomst wordt gesloten. Deze condities kunt u vastleggen in de algemene voorwaarden.

Wat zijn algemene voorwaarden?

In de wet is vastgelegd dat algemene voorwaarden een of meer bedingen betreft, die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Dit met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Waar moet u aan denken bij kernbedingen? Kernbedingen zijn de essentiële elementen van de overeenkomst. Een voorbeeld van een kernbeding is de koopprijs. Dit hoort niet in de algemene voorwaarden thuis. Algemene voorwaarden zijn dus randvoorwaarden. Daarbij moet worden gedacht aan beperking van aansprakelijkheid, garantie, risico-overgang, incassokosten of het aanwijzen van de rechter die bij een geschil moet beslissen.

Degene die de algemene voorwaarden hanteert wordt gebruiker genoemd, degene waarmee de gebruiker contracteert de wederpartij.

Hoe verklaart u algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden hebben alleen werking als de voorwaarden goed worden  toegepast.

Uitgangspunt is daarbij dat een (weder)partij snel is gebonden aan de algemene voorwaarden van de gebruiker. In de praktijk wordt in een overeenkomst of een opdrachtbevestiging opgenomen dat bepaalde voorwaarden waarnaar wordt verwezen van toepassing zijn. Dit is voldoende.

Verstrekken algemene voorwaarden vereist

Het is wel van belang dat aan de gebruiker een redelijke mogelijkheid wordt geboden om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen. In de praktijk betekent dat de algemene voorwaarden bij of voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst ter hand moeten worden gesteld. Als dit in redelijkheid niet mogelijk is, kan worden volstaan met het bij of voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verwijzen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld de website van de gebruiker of de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank.

Met algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van gebruiker en wederpartij direct duidelijk. Algemene voorwaarden kunnen een hoop tijd besparen. De gebruiker hoeft niet bij elke overeenkomst te onderhandelen over de kleine lettertjes. Kleine lettertjes met grote gevolgen. Mits rechtsgeldig overeengekomen en op de juiste wijze ter hand gesteld.

Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

Tegenover de snelle toepasselijkheid staat een toetsing achteraf. Ter bescherming van consumenten, en in sommige gevallen ook kleine ondernemingen en ondernemers, kunnen toepasselijke algemene voorwaarden achteraf worden getoetst op inhoud en terhandstelling. Afhankelijk van de uitkomst van deze toetsing kunnen de algemene voorwaarden of een of meer bepalingen daarin worden vernietigd.

Maatwerk Advocaten adviseert u dan ook op voorhand duidelijke algemene voorwaarden op te (laten) stellen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan!

Onredelijk bezwarend

In sommige situaties denkt u dat u duidelijke en heldere algemene voorwaarden hebt. Toch kan dan blijken dat de algemene voorwaarden geen stand houden.

Algemene voorwaarden kunnen namelijk onredelijk bezwarend zijn,  wat een grond voor vernietiging kan opleveren. Voor consumenten is in de wet vastgelegd in welke gevallen de bepalingen in algemene voorwaarden in ieder geval onredelijk bezwarend zijn. We noemen dit de zogenoemde grijze en zwarte lijst. Bedingen die zijn opgenomen op de zwarte lijst worden als onredelijk bezwarend aangemerkt zonder dat tegenbewijs mogelijk is. Bedingen die voorkomen op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Tegenbewijs is in dat geval mogelijk.

Wilt u weten of uw algemene voorwaarden een bepaling bevatten die op de grijze of zwarte lijst staat, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een Maatwerk Advocaat. Wij kijken dit graag voor u na!

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden is vooruitkijken. Wat zijn de risico’s, mogelijkheden en welke voorwaarden wilt u op elke overeenkomst van toepassing laten zijn? Kortom, het opstellen van algemene voorwaarden vergt enige inspanning, maar kan u een hoop tijd, geld en ergernis schelen in conflictsituaties.
Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?
  • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
  • Het checken of bepalingen uit de algemene voorwaarden op de grijze/zwarte lijst staan;
  • Het procederen in geschillen over toepasselijkheid, vernietigbaarheid en de gevolgen daarvan;

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments