Ontslagrecht in 2019 aangepast?

Ontslagrecht

In het vorige blog schreef ik over het Regeerakkoord van oktober 2017, waarin de regering wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht aankondigde. De regering heeft aangegeven dat een versoepeling van de ontslagregels nodig is. Ook het recht op de transitievergoeding zal worden aangepast. De tijd heeft geleerd dat de WWZ op verschillende vlakken het ontslagrecht heeft verhard. Dit behoeft aanpassing.

Wanneer en of de versoepeling van de ontslagregels daadwerkelijk wet wordt, zal moeten blijken. De geluiden in de wandelgangen doen vermoeden dat ook dit niet eerder dan in het jaar 2019 het geval zal zijn.

In dit blog zullen de aangekondigde wijzigingen in het ontslagrecht in vogelvlucht op een rij worden gezet.

Welke wijzigingen in het ontslagrecht zijn door de regering aangekondigd?

  1. Cumulatie van redelijke gronden wordt ingevoerd

Sinds de invoering van de WWZ is het voor werkgevers aanzienlijk moeilijker geworden om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomsten te komen. Dit is met name gelegen  in het feit dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen mogelijk is als er sprake is van een redelijke grond in de zin van artikel 7:669 BW. In de wet zijn onder artikel 7:669 lid 3 BW limitatief 8 “redelijke” (ontslag)gronden genoemd, te weten:

A.) Verval van arbeidsplaatsen  (bedrijfseconomisch)

B.) Langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziek)

C.) Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen

D.) Disfunctioneren

E.) Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

F.) Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk

G.) Verstoorde arbeidsrelatie

H.) Andere omstandigheden dan A tot en met G, die zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever kan worden gevergd.

UWV WERKbedrijf bevoegd   

Bij de “redelijke” (ontslag)gronden genoemd onder sub A en sub B is het UWV WERKbedrijf bevoegd.

Kantonrechter bevoegd

Bij de “redelijke” (ontslag)gronden genoemd onder sub C tot en met sub H is de kantonrechter bevoegd.

Cumulatie van gronden wordt in de toekomst mogelijk

Een redelijke grond moet door de werkgever kunnen worden onderbouwd en gemotiveerd middels een opgebouwd (personeels)dossier. Oftewel, de grond moet “voldragen” zijn. In de praktijk is er vaak te weinig dossier opgebouwd om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen.

Het Regeerakkoord kondigt dan ook aan dat er een cumulatiegrond in het ontslagrecht zal worden geïntroduceerd, waarbij redelijke gronden kunnen worden “gestapeld” om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen.

Dit zal gaan betekenen dat daar waar bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren gecombineerd met een verstoorde arbeidsrelatie, de rechter in de toekomst de mogelijkheid moet krijgen in die gevallen de afweging te maken of ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden.

Extra ontslagvergoeding voor werknemer

Daar zal voor de werknemer tegenover komen te staan dat de rechter in dergelijke situaties een extra (ontslag)vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

Let op: Het is nog niet bekend wanneer de cumulatie van redelijke gronden zal worden doorgevoerd. Er is echter de verwachting dat, net als de wijzigingen in het arbeidsrecht, dit niet eerder dan in het jaar 2019 zal zijn.

  1. De transitievergoeding wordt aangepast

De volgende wijziging die is aangekondigd in het Regeerakkoord is een wijziging met betrekking tot de transitievergoeding. Het is de bedoeling dat:

  • werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding gaan krijgen in plaats van pas na twee jaar.
  • voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een 1/3 maandsalaris bedragen. Ook voor arbeidsovereenkomsten die langer dan 10 jaar duren. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
  • de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding zal worden verruimd.

Ook hier geldt, wanneer de wijziging met betrekking tot de transitievergoeding zal worden doorgevoerd is nog niet bekend. Dit zal naar verwachting echter niet eerder dan in het jaar 2019 zijn.

Conclusie

Naast de wijzigingen in het arbeidsrecht heeft de regering ook de nodige wijzigingen in het ontslagrecht aangekondigd. Wanneer en op welke wijze de wijzigingen daadwerkelijk hun beslag zullen krijgen zal de toekomst moeten leren.

Maatwerk Advocaten houdt de actualiteiten nauwlettend in de gaten!

Vragen of meer info?

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de op handen zijnde wijzigingen in het Arbeidsrecht of Ontslagrecht of heeft u andere vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Ontslag Bijenkorf Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen