Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Dat was de vraag die het Hof Leeuwarden op 18 maart 2014 moest beantwoorden in een spoed hoger beroep.

Casus

De betrokken medewerker werkte al 16 jaar op basis van mondelinge afspraken voor het bedrijf en factureerde daarbij maandelijks trouw op basis van het welbekende “uurtje factuurtje”. De facturen met btw vermelding werden altijd verstuurd uit naam van zijn eenmanszaak. Na een samenwerkingsrelatie van 16 jaar ontstonden er echter scheurtjes in de verhoudingen, nadat het bedrijf aan de medewerker te kennen gaf de samenwerking meer te willen formaliseren (lees:schriftelijke afspraken wilde maken) en een VAR[1] verklaring wilde ontvangen.

De medewerker bleek al jaren alleen bij dit bedrijf werkzaam te zijn en kon en wilde geen VAR verklaring verstrekken. Daarnaast bleken partijen ook geen overeenstemming te kunnen bereiken over de voorwaarden van verdere samenwerking (uurtarief, werkzame uren e.d.). Het was hommeles.

Opzeggen arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht

Enkele weken na het afkappen van de gesprekken, gaf het bedrijf aan de medewerker te kennen dat het er financieel niet florissant voor stond en zij de overeenkomst van opdracht met hem wilde opzeggen. Zo geschiedde.

Inleveren bedrijfseigendommen

De medewerker leverde zijn laptop en sleutels onder protest in en meldde dat hij niet instemde met de beëindiging van de “rechtsbetrekking”. Opvallend hierbij was dat de medewerker daarmee zelf in het midden liet of er nu sprake was van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. De medewerker maakte vervolgens bij monde van zijn advocaat bij het bedrijf aanspraak op doorbetaling van loon. Het bedrijf gaf aan dat met de opzegging van de opdracht de werkrelatie geëindigd was en zij geen enkele betaling meer verschuldigd was aan de medewerker.

Wat zegt de rechter

De rechter stelde bij de vraag of de rechtsverhouding tussen partijen als een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht moest worden beschouwd voorop:

  1. Er moet niet alleen gekeken worden naar wat partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding voor ogen stond, maar er moet ook gekeken worden naar de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding.
  2. Er moet worden gekeken naar het totaalplaatje, alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en in onderlinge samenhang.

Hieraan invulling gevend kwam het Hof tot het oordeel dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. Er werd binnen de werkrelatie voldaan aan de criteria van artikel 7:610 BW; arbeid, gezag en loon.

Arbeid

  • de arbeid werd 16 jaar lang persoonlijk verricht door de medewerker, waarbij hij alleen bij dit bedrijf werkte.
  • de medewerker was voor zijn levensonderhoud volledig afhankelijk van dit bedrijf.

Gezag

  • De medewerker was ondergeschikt aan de directie van het bedrijf. Er werden functioneringsgesprekken met hem gehouden, hij had o.a. de sleutels van het kantoorpand, een vaste werkplek en eigen kantoorlaptop en ging mee op het jaarlijkse uitje. Oftewel, er was sprake van een gezagsverhouding.

Loon en andere vergoedingen       

  • Ook al ontving de medewerker geen vast maandelijks loon en kreeg hij niet doorbetaald tijdens vakantie en/of ziekte, toch staat dit volgens het Hof niet in de weg aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
  • Het hof achtte het belangrijker dat het bedrijf de opleidingen/cursussen/congressen van de medewerker betaalde en hij jaarlijks een kerstpakket kreeg.

Alle feiten en omstandigheden bij elkaar duiden er volgens het Hof op dat de medewerker als werknemer binnen de organisatie van het bedrijf was ingebed.

Het Hof wees, nu voldaan was aan de criteria arbeid, gezag en loon, de loonvordering van de medewerker toe en stelde dat de rechtsbetrekking, lees arbeidsovereenkomst, niet rechtsgeldig was geëindigd.

Conclusie

Wees bij het aangaan van een werkrelatie altijd duidelijk in welke hoedanigheid de werkzaamheden worden verricht, arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, en onder welke voorwaarden. Dit voorkomt veel ellende en procedures achteraf.

Maatwerk Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers welke vorm van samenwerking voor hen het aantrekkelijkste is. Bel voor meer informatie of vragen over een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, flexibele contracten, met Jolande de Nooij, advocaat Arbeidsrecht en Ontslagrecht in Groningen.

Telefoon 050 – 7600 900 of mail naar denooij@maatwerk-advocaten.nl

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht en Contractenrecht

[1] Een Verklaring Arbeidsrelatie is een verklaring die wordt verstrekt door de Belastingdienst. In de VAR wordt vermeld wat de status van de zelfstandige is. Opdrachtgevers die ZZP’ers inhuren die beschikken over een VAR WUO zijn hierdoor gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.