Buitengerechtelijke incassokosten: de veertiendagenbrief is voldoende

Buitengerechtelijke incassokosten: de veertiendagenbrief is voldoende

In mijn eerdere blog over buitengerechtelijke incassokosten schreef ik dat bij consumententransacties, anders dan bij handelstransacties, het enkele verstrijken van de betalingstermijn van een factuur onvoldoende is om buitengerechtelijke incassokosten te kunnen vorderen.

Ik legde uit dat “tenminste” schriftelijk een aanvullende termijn van veertien dagen moet worden gesteld om de vordering alsnog te voldoen. De toevoeging “tenminste” vloeide voort uit onzekerheid over het antwoord op de vraag of alleen de zogenoemde veertiendagenbrief voldoende zou zijn voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten. Hierover bestond ook binnen de rechterlijke macht onduidelijkheid. De kantonrechter in Arnhem heeft om die reden deze vraag voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van ons land: de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft deze vraag inmiddels beantwoord. Het antwoord luidt als volgt:

“ …indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar heeft gestuurd, bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de in het Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen door de consument-schuldenaar verschuldigd wordt, zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten;”

Conclusie

Voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten bij consumenten volstaat de verzending van de veertiendagenbrief. Er zijn geen extra incassohandelingen nodig. In de veertiendagenbrief moet dan wel duidelijk worden vermeld dat na het verstrijken van de termijn van veertien dagen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd. Tot slot moet de schuldeiser in redelijkheid kunnen besluiten om een incassohandeling te verrichten. Het verzenden van de veertiendagenbrief kwalificeert als een incassohandeling. De verzending daarvan is bovendien in de regel redelijk wanneer de schuldenaar de betalingstermijn van een factuur heeft laten verstrijken zonder voor betaling zorg te dragen.

Maatwerk Advocaten incasseert

Hebt u vragen over buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigdheid er van, of over de incasso van vorderingen? Neem dan contact op met Diederik Maat via 050-7600 900 of maat@maatwerk-advocaten.nl.

advocaat groningen

Buitengerechtelijke incassokosten, veertiendagenbrief, Maatwerk Advocaten Groningen