Buitengerechtelijke incassokosten

Buitengerechtelijke incassokosten

In de incassopraktijk is sinds de invoering op 1 juli 2012 van de Wet  normering incassokosten en het daarbij behorende Besluit een hoop veranderd. De verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten is in wet en regelgeving vastgelegd.

Wanbetalers zorgen voor een hoop ergernis, en soms ook voor financiële problemen bij u als crediteur. Om een vordering te kunnen incasseren resteert bij een weigerachtige debiteur vaak maar één ding: een procedure. Aan een procedure zijn kosten verbonden. Een procedure zet de verhoudingen met de debiteur  ook op scherp. Een incassoprocedure wordt over het algemeen dan ook pas gestart wanneer het volstrekt helder is dat niet vrijwillig wordt betaald.

Incassoprocedure

Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput en nog steeds niet wordt betaald, terwijl de debiteur daartoe (op termijn) wel in staat moet worden geacht, moet worden afgewogen welke procedure het meest effectief is.  In sommige gevallen is het aanvragen van het faillissement een mogelijkheid, in de meeste gevallen is een gewone incassoprocedure de beste optie.

In een incassoprocedure wordt niet alleen de hoofdsom, bijvoorbeeld het factuurbedrag, gevorderd maar ook andere kosten. Een vordering in een procedure is meestal als volgt opgebouwd:

  • De hoofdsom (bv. het bedrag van de openstaande facturen)
  • De wettelijke (handels-)rente of de contractuele rente
  • De buitengerechtelijke incassokosten
  • De proceskosten (griffierecht, salaris advocaat/gemachtigde, beslagkosten)

Een proceskostenveroordeling dekt meestal niet de daadwerkelijk gemaakte kosten. Ook niet als daarbij de toegewezen rente wordt opgeteld. Dit is anders als ook de buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen dan ook de doorslag geven bij het besluit om wel of niet tot een procedure te starten om de openstaande vordering te incasseren. De buitengerechtelijke incassokosten zijn een smeermiddel. Een smeermiddel dat het verschil kan maken bij de keuze tussen afschrijven of incasseren van een vordering.

Buitengerechtelijke incassokosten bij handelstransacties

De invoering van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende Besluit hebben bijgedragen aan de rechtszekerheid. Het antwoord op de vraag of de vordering tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten in een procedure wordt toegewezen is niet langer een loterij. Bij handelstransacties geldt dat als de hoofdsom wordt toegewezen vrijwel automatisch ook de buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen. Onder een handelstransactie wordt verstaan:

“de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.”

Deze definitie van de wetgever omvat vrijwel alle zakelijke transacties. De wet bepaalt bij zakelijke transacties uitdrukkelijk dat vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zonder aanmaning verschuldigd is vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Oftewel, vanaf de dag dat de factuurtermijn is verstreken kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten bij consumenten

Bij transacties met consumenten ligt het net iets ingewikkelder, ook daar is echter veel verbeterd. Bij consumenten is het enkele verstrijken van de betalingstermijn van een factuur onvoldoende. De consument moet tenminste schriftelijk een aanvullende termijn worden gesteld om de vordering alsnog te voldoen. In deze brief, de zogenoemde veertiendagenbrief,  moet verder uitdrukkelijk worden vermeld dat na het verstrijken van de termijn van veertien dagen de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd.

Op grond van de wet zou het versturen van de veertiendagenbrief voldoende moeten zijn. Hierover is als gevolg van het rapport BGK-integraal, dat door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton en het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele afdelingen van de Hoven is goedgekeurd, twijfel ontstaan. In dit rapport wordt gesteld dat naast de veertiendagenbrief nog een extra aanmaning moet worden verzonden. Het rapport lijkt daarmee af te wijken van de wet. De vraag of een extra aanmaning moet worden verstuurd is inmiddels voorgelegd aan de Hoge Raad. Het antwoord op de vraag laat nog op zich wachten.

Vooralsnog is het dus aan te raden om bij consumenten na het verstrijken van de betalingstermijn eerst  een veertiendagenbrief te sturen gevolgd door een aanmaning.

Hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten

De hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld volgens onderstaande staffel:

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,– (min. € 40,–)
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_ € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,–
Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

 

Bij transacties met consumenten is de bovenstaande staffel of berekeningsmethode bindend. Er kan niet ten nadele van de consument van worden afgeweken. Wanneer sprake is van een zakelijke transactie kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt dan is de staffel van toepassing.

Buitengerechtelijke incassokosten: een voorbeeld

Bij een zakelijke transactie waarbij voorafgaand aan de totstandkoming daarvan geen algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, of op een andere manier afwijkende afspraken zijn gemaakt, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend op basis van de staffel. Bij een openstaande factuur van € 5.500,00 bedragen de verschuldigde buitengerechtelijke na het verstrijken van de factuurtermijn € 650,00.  In de wetenschap dat de debiteur naast de hoofdsom daarmee (grotendeels) opdraait voor de kosten van een incassoprocedure, ligt de optie van een incassoprocedure meer voor de hand dan afschrijving van de vordering.

Er zijn vele tools op internet beschikbaar voor het berekenen van de buitengerechtelijke incassokosten. Een goed voorbeeld is te vinden via deze link: http://www.incassokostenberekenen.nl/default.aspx

Maatwerk Advocaten incasseert!

Hebt u vragen over buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigdheid er van, of over de incasso van vorderingen? Neem dan contact op met Diederik Maat via 050-7600 900 of maat@maatwerk-advocaten.nl.

ontslag assen

Incasso, buitengerechtelijke incassokosten