Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers

De compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers is lang verwacht en toch gekomen!

Op 5 juli 2018 is het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen (hamerstuk).

Inwerkingtreding per 1 april 2020  

Op grond van de gewijzigde wettekst treedt de regeling op 1 april 2020 in werking. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij UWV. Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 – 1 april 2020 kunnen tot 1 oktober 2020 worden ingediend.

Wat betekent dit?  

Iedere werknemer die 24 maanden of langer in dienst is van een werkgever, heeft bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook de voor de werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en na 2 jaar arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

In praktijk kunnen met name de kleinere werkgevers (minder dan 25 werknemers) een dergelijke transitievergoeding financieel niet dragen, naast de kosten die al zijn gemaakt in het kader van de verzuimbegeleiding en vervanging van de zieke werknemer op de werkvloer. Er zijn afgelopen jaren dan ook veel slapende dienstverbanden ontstaan. Dienstverbanden die juridisch op papier nog bestaan, maar feitelijk een lege huls zijn geworden, omdat er na 2 jaar ziekte geen loondoorbetalingsplicht meer is voor de werkgever en de werknemer geen arbeid meer verricht maar veelal een WIA-uitkering ontvangt.

Compensatie transitievergoeding

Door invoering van het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor de transitievergoeding aan de langdurige zieke werknemer. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

De Compensatie Transitievergoeding kent wel een aantal beperkingen voor de hoogte van de compensatie die de werkgever krijgt.

 1. De werkgever krijgt niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. De verplichte loondoorbetaling eindigt na 104 weken ziekte.
 2. De compensatie bedraagt niet meer dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer.
 3. Bij een door het UWV opgelegde periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht wegens een loonsanctie, wordt deze periode niet meegenomen bij de berekening van de compensatiehoogte.

Wie beoordeelt het recht op compensatie?

Het UWV beslist over de aanvraag voor de compensatie. De compensatieregeling krijgt daarbij terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Er zal nog een nadere uitwerking van het aangenomen wetsvoorstel volgen middels een ministeriële regeling. Er zullen nadere uitvoeringsregels (spelregels) worden opgesteld, waarin o.a. zal worden uitgewerkt:

 1. hoe de aanvraag compensatie kan worden ingediend
 2. de termijn waarbinnen de werkgever een aanvraag moet doen,
 3. de termijn waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag,

Er zullen echter ongetwijfeld nog meer vragen zijn in de komende periode, die naar verwachting ook meegenomen zullen worden in deze uitvoeringsregels.

Daarnaast zal er naar verwachting door het UWV een (online) aanvraagformulier worden gemaakt, waarmee werkgevers de compensatie voor de transitievergoeding kunnen aanvragen.

Werkgevers bewaar uw administratie!

Werkgevers dienen pro actief te handelen als de regeling Compensatie Transitievergoeding in werking treedt op 1 april 2020.

De werkgever dient zoals gezegd binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij UWV. Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend.

Werkgevers dienen daarbij bij het UWV bewijs aan te dragen dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Het is dan ook van belang dat de werkgever in ieder geval het volgend bewaart en kan overleggen aan het UWV:

 • Verkregen ontslagvergunning UWV WERKbedrijf en de opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer of de vaststellingsovereenkomst met een beëindiging met wederzijds goedvinden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 • de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
 • loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald.
 • bewijs van de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts.
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen / berekening transitievergoeding.
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Tip

Maatwerk Advocaten geeft aan werkgevers de tip mee om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding. De verwachting bestaat dat er een hausse aan aanvragen zal worden ingediend bij het UWV en er een lange(re) verwerkingstijd zal zijn. U kunt dan toch maar het beste boven op de stapel liggen?

Vragen of meer info?

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de transitievergoeding, de compensatieregeling na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of heeft u andere vragen op het gebied van het Arbeidsrecht of Ontslagrecht, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Ontslag Bijenkorf Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen