De aanzegtermijn; hoe, wat, wanneer

De aanzegtermijn is sinds 1 januari 2015 een nieuw fenomeen in het arbeidsrecht. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid moet een werkgever tijdig aan de werknemer kenbaar maken of hij de arbeidsrelatie met de werknemer wil voortzetten.

In het verleden ging dit nog wel eens mis en gaf een werkgever soms pas in de laatste week van het tijdelijke contract aan dat hij de arbeidsovereenkomst niet wilde verlengen. De wetgever, lees minister Asscher, heeft dit niet langer wenselijk geacht en heeft daarom de aanzegtermijn ingevoerd. De aanzegtermijn dwingt de werkgever om tijdig duidelijkheid te verschaffen aan de werknemer met betrekking tot de vraag of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Wat is de aanzegtermijn

De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever uiterlijk een (1) maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk aan de werknemer kenbaar moet maken of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd. Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen, dan moet de werkgever ook schriftelijk aangegeven onder welke arbeidsvoorwaarden hij de overeenkomst wil verlengen met de werknemer.

Wanneer moet er worden aangezegd

In artikel 7:668 BW, zoals dat per 1 januari 2015 geldt, is bepaald dat de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer de aanzegtermijn van een (1) maand in acht moet nemen.

De aanzegtermijn is niet van toepassing als:

  1. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum eindigt. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.
  1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan 6 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 5 maanden, geldt dus geen aanzegtermijn.

Niet op tijd aangezegd? Boete!

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst niet op tijd heeft aangezegd, dan is de werkgever een boete verschuldigd aan de werknemer. De hoogte van de boete wordt naar rato van het te laat aanzeggen bepaald en is maximaal een (1) bruto maandloon. Er wordt hierbij uitgegaan van het kale bruto (uur)loon van de werknemer. Emolumenten als de eindejaarsuitkering, vakantiegeld e.d. worden niet meegerekend voor het bepalen van het bruto maandloon.

De werknemer moet uiterlijk binnen twee (2) maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de boete wegens het te laat aanzeggen door de werkgever. De werknemer moet daartoe binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Dit is een vervaltermijn. Claimt de werknemer de boete pas na twee maanden, dan heeft de werknemer geen recht meer op de boete.

De boete is niet verschuldigd in geval van surseance van betaling of faillissement.

Hoe moet er worden aangezegd

De werkgever moet de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk aanzeggen. De aanzegging moet dus met een brief of met een e-mail gebeuren. De aanzegbrief moet de werknemer ook op tijd, lees uiterlijk een (1) maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bereiken.

Het is dan ook verstandig om de brief waarin de aanzegging van het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst wordt bevestigd, persoonlijk te verstrekken aan de werknemer met een handtekening voor ontvangst. Er kan dan geen discussie ontstaan over de vraag of er is aangezegd en of dit op tijd is gebeurd.

Het is ook mogelijk de aanzegbrief per aangetekende post te versturen. In dat geval verdient het aanbeveling om het verzendbewijs goed te bewaren en het bewijs van verzending aan een kopie van de aanzegbrief vast te hechten. De aanzegging alleen per e-mail versturen, wordt door Maatwerk Advocaten ten zeerste afgeraden.

In de aanzegbrief hoeft de werkgever overigens geen tekst en uitleg aan de werknemer te geven waarom hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil verlengen. Het niet motiveren van de aanzegging, leidt er dus niet toe dat een boete is verschuldigd aan de werknemer.

Meer info

Bent u werkgever of werknemer en heeft u vragen over de aanzegtermijn of de aanzegging zelf, neem dan vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij van Maatwerk Advocaten. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 050-7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl. Een vrijblijvende afspraak is altijd op korte termijn mogelijk.

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen