De VAR verklaring op de schop

De VAR verklaring op de schop

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigt niet alleen het arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers, maar ook de criteria en voorwaarden om als ZZP-er voor een VAR-verklaring in aanmerking te komen. Met een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR verklaring) weet zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hoe de samenwerking juridisch in elkaar steekt. Een VAR verklaring geeft beide namelijk zekerheid over de zelfstandigheid van de opdrachtnemer (ZZP-er).

Huidige situatie

Nu is het nog zo dat als de opdrachtnemer (ZZP-er) een VAR-WUO verklaring van de belastingdienst kan overleggen, de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen als:

  1. De omschrijving van het werk in de VAR verklaring overeenstemt met het werk dat de opdrachtnemer voor opdrachtgevers uitvoert.
  2. De opdrachtnemer het werk uitvoert binnen de geldigheidsduur van de VAR.
  3. De opdrachtgever de identiteit van de opdrachtnemer heeft vastgesteld.
  4. De opdrachtgever een kopie van de VAR klaring en ID-bewijs van de opdrachtnemer kan tonen.

Wijziging per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 komt de verantwoordelijkheid en daarmee aansprakelijkheid van een door de opdrachtnemer (ZZP-er) goed ingevulde VAR verklaring, meer bij de opdrachtgever te liggen. Het risico van fiscale (loon)naheffingen verschuift daarmee ook naar de opdrachtgever. Oftewel, de opdrachtgever heeft ook met de VAR-WUO niet meer de volledige zekerheid dat er geen loonheffing hoeft te worden afgedragen.

Aanvraag VAR verklaring

Vanaf 1 januari 2015 moet de opdrachtnemer de VAR verklaring via de website van de belastingdienst aanvragen. Dit gebeurt via een webmodule die op de site van de fiscus zal worden geplaatst.

Het wordt de taak van de opdrachtgever om de aanvraag van de VAR verklaring te controleren op juistheid. De opdrachtgever en opdrachtnemer moeten dan ook samen de VAR aanvraag invullen en ondertekenen. Hiermee verbindt de opdrachtgever zich aan de juistheid van de ingevulde antwoorden door de opdrachtnemer. Mocht in een later stadium blijken dat de opdrachtnemer de aanvraag niet correct heeft ingevuld, dan wordt de opdrachtgever hiervoor (mede) verantwoordelijk gehouden.

Mocht bij een controle door de belastingdienst bijvoorbeeld blijken dat:

  • De opdrachtnemer de aanwijzingen van de opdrachtgever moet opvolgen en niet zelf mag bepalen hoe hij de opdracht uitvoert (verkapt instructierecht);
  • De opdrachtnemer financieel afhankelijk is van deze ene opdrachtgever;
  • De opdrachtnemer minder dan 3 opdrachtgevers heeft;
  • De opdrachtnemer dezelfde arbeidsvoorwaarden en werk doet als de eigen werknemers van opdrachtgever,

dan zal de fiscus, maar ook het UWV, de opdrachtgever na 1 januari 2015 zeker weten te vinden. Alle pijlen van de fiscus zijn er op gericht om schijn zelfstandigen te weren op de arbeidsmarkt en fictieve dienstbetrekkingconstructies door te prikken. Stelt de fiscus een fictieve dienstbetrekking vast, dan zal de opdrachtgever alsnog loonheffing en sociale premies dienen af te dragen. Een flinke onvoorziene kostenpost dus.

Hoe te handelen

Indachtig de veranderingen die per 1 januari 2015 op stapel staan voor opdrachtnemers, ZZP-ers en opdrachtgevers, is het zaak nu al te anticiperen op de wijzigingen met betrekking tot de VAR aanvraag. Zorg als opdrachtnemer (ZZP-er) bijvoorbeeld dat er voldoende opdrachtgevers zijn, dat u financieel niet aan een grote opdrachtgever hangt en dat u als opdrachtgever over voldoende te verifiëren informatie van de opdrachtnemer beschikt.

Vrijwaringsclausule

Teken als opdrachtgever niet eerder een overeenkomst van opdracht, dan nadat u zeker weet dat de VAR verklaring correct is ingevuld door de opdrachtnemer. Maar zorg ook als opdrachtgever dat u per 1 januari 2015 een goed geformuleerde vrijwaringsclausule voor eventuele (loon)naheffingen in de overeenkomst van opdracht hebt opgenomen. Met een goede vrijwaringsclausule kunt u de naheffingen van de fiscus en UWV verhalen op de opdrachtnemer (ZZP-er).

Tip

Maatwerk Advocaten adviseert opdrachtgevers en opdrachtnemers dan ook in de overeenkomst van opdracht expliciet te regelen wie waarvoor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt. Dit voor het geval de fiscus en/of UWV vaststelt dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Hiermee worden vervelende juridische procedures over de verantwoordelijkheid voor het (correct) invullen van de VAR verklaring voorkomen.

Maatwerk Advocaten kan voor u een vrijwaringsclausule formuleren die aansluit bij de overeenkomst van opdracht die u hanteert. Ook kunnen wij voor u toetsen of de door u gehanteerde overeenkomst van opdracht en / of algemene voorwaarden voldoet aan de nieuwe maatstaven per 1 januari 2015.

Meer info

Voor meer informatie over de VAR verklaring nieuwe stijl, het formuleren van een vrijwaringsclausule en/of de overeenkomst van opdracht en algemene voorwaarden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 – 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl.

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – VAR verklaring