Een ziekmelding om buikpijn van te krijgen...

Het kan gebeuren dat een werknemer ’s nachts wakker wordt en zich hondsberoerd voelt en zich direct ziek wil melden, zodat de volgende ochtend kan worden doorgeslapen om bij te komen. Het is dan zaak dat ziek wordt gemeld bij de daarvoor aangewezen leidinggevende en volgens het verzuimprotocol wordt gehandeld. Maar wat als de ziekmelding wordt gedaan ter verbloeming van een baaldag?

Op 9 april 2014 deed de Rechtbank Overijssel een uitspraak over een werkneemster die zich, naar de werkgever later bleek, valselijk ziek had gemeld via de Whatsapp en ondertussen op Texel zat.

Wat was er aan de hand

De werkneemster werkt bij een Kinderdagverblijf als pedagogisch medewerker en meldt zich in de nacht van 6 januari 2014 ziek bij haar werkgever met het Whats app bericht

“Ben vannacht naar het ziekenhuis gegaan en wordt straks geopereerd aan mijn blindedarm”.

De werkgever belt op 7 januari 2014 in de ochtend naar het lokale ziekenhuis met de vraag op welke kamer de werkneemster ligt, zodat er een bloemetje kan worden bezorgd. Tot verbijstering van de werkgever, is de werkneemster niet bekend bij het ziekenhuis en ook niet bij andere regionale ziekenhuizen. De werkgever probeert vervolgens telefonisch contact te leggen met de werkneemster, maar krijgt keer op keer haar voicemail. Ook bij een huisbezoek wordt de deur niet opengedaan.

Staken loonbetaling gevolgd door ontslag op staande voet

Ten einde raad stuurt de werkgever een brief aan de werkneemster, waarin hij kenbaar maakt dat de werkneemster zich niet bereikbaar houdt voor controle door de arbodienst en hij niet weet wat er aan de hand is, maar dat de ziekmelding vooralsnog niet geaccepteerd wordt. De loonbetaling wordt vervolgens gestaakt. Via via bereikt de werkgever het bericht dat de werkneemster op Texel verblijft. Met dit bericht is de maat voor hem vol.

De werkgever zegt bij aangetekende brief de werkneemster ontslag op staande voet aan wegens een valse ziekmelding, het niet bereikbaar houden voor de werkgever, het niet bereikbaar houden voor de arbodienst en het ongeoorloofd afwezig zijn.

Kort geding

Bij terugkeer van Texel neemt de werkneemster een jurist in de arm die namens haar de nietigheid van het ontslag inroept, omdat de werkneemster psychisch verward was en haar afwezigheid en niet bereikbaar zijn, toe te schrijven was aan haar ziekte. De werkneemster start een kort geding procedure en claimt haar baan alsook doorbetaling van het loon. Het ontslag op staande voet zou naar haar standpunt niet gerechtvaardigd zijn geweest en een te zware sanctie, nu zij ziek is.

Er worden, ten bewijze van haar gemoedstoestand, door de werkneemster verschillende verklaringen van behandelend artsen aan de rechter verstrekt. De werkneemster benadrukt dat zij haar werkzaamheden na haar herstel weer wil oppakken en wil voortzetten.

Oordeel rechter

De rechter overweegt in zijn uitspraak vervolgens:

“Evident is dat de mededeling dat werkneemster in het ziekenhuis zou worden opgenomen en een blindedarmoperatie zou ondergaan onjuist was. Dat is de werkneemster zwaar aan te rekenen. Zij heeft daarmee het vertrouwen van werkgever fors geschaad.

Nu werkneemster een evident onjuist bericht aan werkgever had gezonden met betrekking tot de aard van haar ziekte en een ziekenhuisopname is daarmee iedere grond aan haar ziekmelding komen te ontvallen.”

Dringende reden voor ontslag?

De vraag is vervolgens of het sturen van een valse ziekmelding via de Whatsapp een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet.

Ja zegt de rechter, een valse ziekmelding levert in dit geval een dringende reden voor ontslag op.

Psychische toestand

Er zal enkel geen sprake van een dringende reden zijn als blijkt dat het doen van de valse ziekmelding de werkneemster als gevolg van haar psychische toestand niet kan worden aangerekend.

Het is echter aan de werkneemster om te bewijzen dat haar psychische toestand dusdanig was, dat de valse mededeling haar niet kan worden toegerekend, zo stelt de rechter. De werkneemster heeft weliswaar verklaringen van artsen aan de rechter getoond, maar uit deze verklaringen blijkt niet dat de psychische toestand van de werkneemster op en kort na de valse ziekmelding op 6 januari 2014 dusdanig verward was dat de handelwijze haar niet kon worden aangerekend.

De vorderingen van de werkneemster tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst en doorbetaling van het loon worden door de rechter in kort geding dan ook afgewezen.

Het betrof hier dan ook een ziekmelding om buikpijn van te krijgen….

Tips

Check als werkgever en werknemer of er een duidelijk personeelshandboek of CAO met verzuimprotocol binnen de organisatie aanwezig is. In het protocol moet zijn vermeld wie het aanspreekpunt is bij ziekte, maar ook op welke wijze (schriftelijk/telefonisch) de ziekmelding moet gebeuren.

Daarnaast is het van belang dat de werknemer zich beschikbaar en bereikbaar houdt voor de werkgever en de arbodienst. Ga in het handboek na welke sancties volgen als het protocol wordt overtreden. Als werkgever en werknemer weet je dan beide waar je aan toe bent en kun je hier naar handelen. Let op; de werknemer hoeft de werkgever niet te informeren over de aard van de ziekte, wel mag de werkgever vragen naar de verwachte duur van de uitval. Dit ook met het oog op het regelen van vervanging.

Meer info

Voor vragen over (loondoorbetaling tijdens) ziekte, verzuimprotocollen, het opstellen en/of toetsen, de uitleg van een protocol of personeelshandboek, of andere arbeidsrechtelijke vragen, kunt u contact opnemen met Jolande de Nooij. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen