Er is beslag gelegd, wat nu?

Er is beslag gelegd, wat nu?

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen executoriaal beslag enerzijds en conservatoir beslag anderzijds.

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is pas mogelijk op basis van een executoriale titel, oftewel een vonnis, arrest of uitspraak. Als na betekening van het vonnis betaling uitblijft wordt in opdracht van de schuldeiser door de deurwaarder vaak overgegaan tot executie door middel van executoriaal beslag. Een executoriaal beslag komt meestal niet helemaal onverwacht. De beslagene heeft immers al een procedure, die slecht is afgelopen, doorlopen.

Conservatoir beslag

Hoe anders is dit bij conservatoir beslag. Voor conservatoir beslag is alleen verlof van de voorzieningenrechter nodig. Om dit verlof te krijgen moet een verzoekschrift worden ingediend bij de bevoegde rechtbank. Ook al zijn de regels twee jaar geleden aanzienlijk aangescherpt, het leggen van conservatoir beslag is nog steeds relatief eenvoudig. Het wordt dan ook vaak ingezet als effectief incassomiddel. Behalve in bijzondere gevallen wordt op dit verzoekschrift beslist zonder dat degene ten laste van wie verlof wordt gevraagd om beslag te mogen leggen wordt gehoord. Een conservatoir beslag is dan ook vaak een onaangename verrassing. De andere partij, de beslagene, is er immers meestal niet van op de hoogte dat verlof wordt gevraagd aan de rechter om beslag te mogen leggen, en wordt ook niet geïnformeerd als dit verlof wordt gegeven. Pas op het moment dat door de deurwaarder op basis van dit verlof beslag wordt gelegd raakt hij er mee bekend.

Aan het verlof wordt als voorwaarde verbonden dat binnen een termijn van meestal veertien dagen “de eis in de hoofdzaak” wordt ingesteld. Dit houdt in dat binnen die termijn een dagvaarding moet worden betekend aan de beslagene. Met die dagvaarding wordt de zogenoemde bodemprocedure ingeleid. Een dergelijke procedure duurt al snel negen maanden. Als de vorderingen worden toegewezen dan wordt het conservatoire beslag van rechtswege omgezet in een executoriaal beslag. Worden de vorderingen afgewezen, en is in de procedure opheffing gevorderd, dan wordt het conservatoire beslag opgeheven. De beslagene heeft dan een behoorlijke portie geduld nodig. Vaak kan dit geduld niet worden opgebracht.

Opheffen beslag in kort geding

Wanneer bijvoorbeeld beslag op de handelsvoorraad is gelegd heeft dit ingrijpende gevolgen. Het voortbestaan van de onderneming kan zelfs gevaar lopen. Ook beslag op bedrijfsmiddelen kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat te denken van een koeriersbedrijf waarvan de auto’s in beslag worden genomen en in bewaring worden gegeven. Maar ook een beslag op bankrekeningen of op onroerend goed dat is verkocht en moet worden geleverd kan zwaar drukken. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk dat de beslagen zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. Wanneer de beslaglegger hiertoe niet vrijwillig overgaat resteert nog slecht één optie: een kort geding.

Opheffing executoriaal beslag

Omdat aan executoriaal beslag een met waarborgen omklede procedure vooraf is gegaan, de beslagene is de gelegenheid geboden verweer te voeren tegen de vordering waarvoor beslag wordt gelegd, zijn de gronden voor opheffing van het beslag in kort geding beperkt. Uitgangspunt is dat de tenuitvoerlegging van een vonnis, arrest of uitspraak zo min mogelijk wordt belemmerd. Dit is pas anders als de beslaglegger geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn recht op executie daarvan.

Zo lang tegen het vonnis, arrest of de uitspraak waarop het executoriale beslag berust nog hoger beroep openstaat is ook het aanbieden van vervangende zekerheid, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, grond voor opheffing.

Opheffing conservatoir beslag

Gronden voor opheffing van conservatoir beslag in kort geding zijn op basis van artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in ieder geval:

  • Verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten;
  • Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht;
  • Het beslag is onnodig;
  • Voldoende zekerheid.

Vormverzuimen
Of sprake is van een vormverzuim moet van geval tot geval worden nagegaan. Er zijn verschillende soorten van conservatoire beslagen. Ieder kent zijn eigen voorschriften. Aan de hand van de beslagstukken dient te worden onderzocht of sprake is van een grond voor opheffing wegens het niet voldoen aan de vormvereisten.

Ondeugdelijkheid vordering
Op grond van artikel 705 lid 2 Rv dient een conservatoir beslag te worden opgeheven wanneer summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt volgens vaste jurisprudentie mee dat het aan de beslagene is om binnen de beperkte kaders van het kort geding aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering “ondeugdelijk” is. Daarnaast dient een belangenafweging plaats te vinden. De voorzieningenrechter moet in zijn oordeel het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag enerzijds, afwegen tegen het belang van de beslagene bij opheffing anderzijds.

Onnodigheid van het beslag
Een beslag is onnodig als de beslaglegger er niet voor hoeft te vrezen dat verhaal van zijn vordering na afloop van de bodemprocedure niet meer mogelijk zal zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer al sprake is van voldoende zekerheid, bijvoorbeeld een recht van hypotheek dat voldoende dekking biedt voor de gepretendeerde vordering.

Voldoende zekerheid
Voldoende zekerheid bestaat uit persoonlijke of zakelijke zekerheid die zodanig is dat de vordering die de beslaghebber pretendeert te hebben voldoende is gedekt en zonder moeite verhaalbaar is. Het bekendste voorbeeld is de bankgarantie. Wanneer voldoende zekerheid wordt geboden zal een vordering in kort geding tot opheffing van het conservatoire beslag vrijwel altijd worden toegewezen.

Meer weten over het opheffen van beslag?

Hebt u vragen over executoriaal beslag, conservatoir beslag of opheffing van beslag? Neem dan vrijblijvend contact op met Diederik Maat via 050-7600 900 of maat@maatwerk-advocaten.nl. Maatwerk Advocaten heeft ruime ervaring met beslag en opheffing daarvan in kort geding. Maak vrijblijvend een afspraak om uw situatie te bespreken.

 

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – Beslag