Geen compensatie, geen transitievergoeding?

Sinds de Xella-uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 zijn veel slapende dienstverbanden op verzoek van langdurige zieke werknemers met wederzijds goedvinden beëindigd na 104 weken arbeidsongeschiktheid. In deze uitspraak is namelijk door de Hoge Raad bepaald dat de werkgever onder omstandigheden verplicht is om na twee jaar arbeidsongeschiktheid in te stemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding.

Wet compensatie transitievergoeding

Het bevreemdt niet dat er sindsdien de nodige procedures zijn gevoerd over de vraag of de werkgever dan altijd gehouden is om tegemoet te komen aan zo’n voorstel van de werknemer om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Immers, het betalen van de transitievergoeding moet worden (voor)gefinancierd door de werkgever en kan pas achteraf door de werkgever worden teruggevraagd bij het UWV op basis van de Wet compensatie transitievergoeding. Dit leverde de nodige onzekerheid op bij werkgevers, en daarmee soms procedures, nu niet altijd duidelijk is of de vergoeding werkelijk wordt gecompenseerd door het UWV. De compensatie komt ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

Vraag

Maar wat nu als op voorhand al duidelijk is dat de transitievergoeding niet in aanmerking komt voor compensatie, is de werkgever dan nog steeds verplicht om in te stemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding?

Gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 januari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:197) en 16 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:514) geoordeeld dat uit de Xellauitspraak van de Hoge raad d.d. 8 november 2019 blijkt dat een werkgever in beginsel alleen gehouden is om een slapend dienstverband op te zeggen indien hij aanspraak kan maken op compensatie van (een deel van) de transitievergoeding ingevolge de compensatieregeling.

Geen compensatie, geen transitievergoeding

Oftewel, als de werkgever geen aanspraak kan maken op compensatie van (een deel van) de transitievergoeding ingevolge de Wet compensatie transitievergoeding, dan is de werkgever niet per definitie gehouden om op grond van goed werkgeverschap in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

De kantonrechter Amersfoort herhaalde deze lijn in zijn uitspraak d.d. 23 juni 2021.

De kantonrechter bepaalde:

“De compensatieregeling is opgenomen in artikel 7:673e BW. In lid 2 van dit artikel is bepaald dat de transitievergoeding niet meer bedraagt dan het bedrag van de transitievergoeding, berekend naar het moment van het bereiken van het einde van de wachttijd. Dat moment was in het geval van werknemer op 13 oktober 2014 bereikt, derhalve vóór inwerkingtreding van de WWZ. Dit brengt mee dat werkgever niet gecompenseerd zou worden voor de aan werknemer uit te keren transitievergoeding die zij bij opzegging van het dienstverband na 1 juli 2015 aan werknemer zou moeten betalen. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de werkgever onder die omstandigheden niet gehouden is op grond van goed werkgeverschap in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van een werknemer. De vordering van werknemer is dan ook niet toewijsbaar.”

Conclusie

Zowel voor de werkgever als de langdurige zieke werknemer geldt dat het van belang is om op voorhand na te gaan of aan alle vereisten van de compensatieregeling wordt voldaan en derhalve de transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komt. Op deze wijze kan tijdig de rechtspositie worden bepaald en worden betrokken in de (wederzijds) te zetten stappen.

Vragen of meer info?

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over het slapende dienstverband, opzegging van de arbeidsovereenkomst, de compensatieregeling of heeft u andere vragen op het gebied van het Arbeidsrecht of Ontslagrecht, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Over Maatwerk Advocaten

Maatwerk Advocaten adviseert op het gebied van het Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Contractenrecht! Wij staan ondernemers, particulieren, werkgevers en werknemers met raad en daad bij, maar ook ZZP-ers, stichtingen,  profit  of non-profit organisaties.