Getuigschrift; wat moet, mag en kan

Getuigschrift; wat moet, mag en kan

Een werkgever is op grond van de wet verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift aan de werknemer te verstrekken als deze daarom vraagt. Maar wat moet, mag en kan in een getuigschrift staan?

In de wet is bepaald dat in het getuigschrift minimaal moet staan:

 • de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per week;
 • de begindatum en de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
 • een opgave van de wijze waarop werknemer aan de verplichtingen heeft voldaan;
 • een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 • indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.

De laatste 3 punten worden alleen benoemd in het getuigschrift als de werknemer daarom expliciet vraagt. Zo niet, dan kan worden volstaan met de vermelding van de aard van de werkzaamheden (taakomschrijving) en de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Weigeren getuigschrift

De werkgever die weigert mee te werken aan het verstrekken van een getuigschrift of hier met opzet of schuld onjuiste mededelingen in opneemt, is zowel jegens de werknemer als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Kan werknemer eisen stellen aan inhoud getuigschrift?

Deze vraag vraag is door het Hof Den Haag op 15 april 2014 in hoger beroep beantwoord.

Casus

Het betrof hier een werkneemster die na het einde van de arbeidsovereenkomst de werkgever verzocht een getuigschrift af te geven. De werkgever voldeed aan dit verzoek en vermeldde in het getuigschrift de functie van werkneemster alsook datum aanvang en einde dienstverband. De werkneemster stelde zich vervolgens op het standpunt dat het getuigschrift niet genoeg blijk gaf van haar kwaliteiten als lerares en wenste een verbeterde versie van het getuigschrift te ontvangen.

De werkgever kwam tegemoet aan dit verzoek en vulde het getuigschrift aan, waarin nu ook expliciet het vak waarin de lerares doceerde stond vermeld en dat haar leerlingen voldoende examenresultaten behaalden.

De werkneemster bleef ook na deze aanvulling bij het standpunt dat het getuigschrift niet voldoende weergaf hoe zij had gefunctioneerd. De werkgever weigerde het getuigschrift nog verder aan te passen, waarop de werkneemster naar de rechter stapte.

Vordering

De werkneemster vordert bij de rechter een getuigschrift, waarin de werkgever een opgave doet van de wijze waarop zij aan haar verplichtingen heeft voldaan.

De werkneemster vond dat het getuigschrift niet voldeed aan de wettelijke minimale eisen van artikel 7:656 BW, omdat er niet in was vermeld dat zij haar werkzaamheden naar behoren had verricht, of hoe zij aan haar verplichtingen als werkneemster had voldaan.

Uitspraak Hof Den Haag

 • “De werkgever is krachtens art. 7:656 BW verplicht om op verzoek van de werknemer aan deze bij het einde van de dienstbetrekking een getuigschrift uit te reiken.
 • Het getuigschrift zal in ieder geval moeten inhouden een juiste opgave van de aard van de verrichte arbeid en een juiste opgave van de duur van de dienstbetrekking.
 • Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer mag het getuigschrift, naast beide bovengenoemde gegevens, ook bevatten, mededelingen over de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • Het oordeel van de werkgever over de wijze van taakvervulling door de werknemer zal subjectief zijn, zij het dat de werkgever volgens art. 7:656, lid 5 BW niet tegen beter weten in (door opzet of schuld) onjuiste mededelingen mag opnemen in het getuigschrift.
 • Een zekere objectivering van het subjectieve oordeel zal dan ook plaats dienen te vinden. Oftewel, geen negatieve omschrijving van de wijze van functievervulling indien hiervoor geen onderbouwing aanwezig is, maar anderzijds ook geen afgifte op lichtvaardige wijze van te gunstige getuigschriften, waardoor derden zouden worden misleid.
 • Voldoende is om in het getuigschrift op te nemen dat de lerares leerlingen met succes naar het eindexamen heeft begeleid.”

De werkgever voldoet met deze beschrijving volgens het Hof dan ook aan de eisen die de wet stelt aan het getuigschrift.

Conclusie

De werknemer kan geen eisen stellen aan de formulering van het getuigschrift zolang de werkgever maar opgave doet van de aard van de werkzaamheden, datum aanvang en einde dienstverband.

Tip

Maatwerk Advocaten stelt aan werkgevers en werknemers voorbeeld getuigschriften beschikbaar, die voldoen aan de wettelijke eisen, en als leidraad kunnen dienen. Mocht u een voorbeeld getuigschrift willen ontvangen, stuur dan een e-mail aan denooij@maatwerk-advocaten.nl of neem contact op met Jolande de Nooij. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 050 – 7600 900 voor al uw vragen over getuigschriften, maar ook met vragen over de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst.

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2014:1285

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Getuigschrift; wat moet, mag en kan