Ontslag na Facebook bericht; Social Media protocol?

Moet je als organisatie een Social Media protocol en/of Gedragscode Omgangsvormen hanteren?

Deze vraag is al jaren onderwerp van discussie. Een veel gehoord geluid is dat met het nuchtere boerenverstand, een ieder toch wel begrijpt waar de grenzen van het gebruik van Social Media ligt. De praktijk leert dat deze grenzen voor een ieder toch niet zo duidelijk zijn als je zou denken.

Ontslag na Facebook bericht – belediging

In 2012 was er de “Blokker uitspraak”. Een medewerker van Blokker ging op zijn Facebook pagina volledig “los” over zijn leidinggevende en stak niet onder stoelen of banken hoe hij over hem dacht na het weigeren van een loonvoorschot. Na al een eerdere waarschuwing te hebben gekregen over het taalgebruik op Facebook, voegde de medewerker de leidinggevende nu de woorden ‘gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout’ toe. Ook uitte de medewerker zich negatief over het bedrijf Blokker in het algemeen. Een collega, die in de Facebook-lijst van vrienden van de medewerker stond, verstrekte de Facebook-berichten aan de leidinggevende, waarna ontslag op staande voet volgde.

Vrijheid van meningsuiting?

De rechter oordeelde in de hierop volgende procedure dat Blokker de uitlatingen niet hoefde te accepteren en dat het ontslag terecht was geweest. Het beroep van de medewerker op vrijheid van meningsuiting kon hem niet baten.

Ontslag na Facebook chat met minderjarige

Recent deed zich opnieuw een situatie voor, waarbij een werknemer uit de bocht vloog in het gebruik van Social Media. Op 12 januari 2015 oordeelde de Rechtbank Rotterdam namelijk over het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens het onderhouden van contacten met een minderjarige scholiere via Facebook.

De (mannelijke) werknemer was als pedagogisch medewerker verbonden aan de buitenschoolse opvang van een basisschool. De school hanteert de Gedragscode “Deelbeleid Gedragscode Omgangsvormen”. In deze Gedragscode is onder meer opgenomen

“Wij verwachten van onze medewerkers dat ze terughoudend zijn in het hebben van persoonlijke contacten met klanten. Dit geldt ook voor digitale contacten (Hyves etc.) Er dient rekening te worden gehouden met het bedrijfsbelang en het voorkomen van imagoschade.”

Er is een verbod tot:“Agressieve handelingen of uitingen, discriminerende, seksistische uitlatingen of andere uitlatingen of grappen die als beledigend, krenkend of intimiderend ervaren worden.”

In juni 2014 ontvangt de werkgever een klacht van een moeder van een 12-jarige scholiere over de werknemer en zijn gedrag op Facebook jegens haar dochter. De werknemer heeft met de 12-jarige gechat via Facebook en haar aangeduid als “mooie vrouw”, “lekker ding”, “lieverd”, “mooiste meisje” en aangezet om “iets leuks” met hem te gaan doen.

Onderzoek

De werknemer wordt na de klacht geschorst en er volgt een nader onderzoek door de werkgever. De werknemer ontkent de aantijgingen en betwist dat de scholiere tot zijn Facebook vrienden behoort. Met instemming van de werknemer onderzoekt de werkgever de computer van de werknemer op zijn computergeschiedenis. Uit dit onderzoek blijkt dat de werknemer zijn chat-historie heeft verwijderd, maar dat vaststaat dat de scholiere tot de Facebook vrienden van werknemer behoort.

De werknemer wordt met de bevindingen van het onderzoek geconfronteerd en erkent dat hij via Facebook “bevriend” was met de scholiere, maar blijft de chat met de scholiere ontkennen.

Na de werknemer te hebben gehoord aan de hand van het onderzoeksrapport, ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet. De werknemer doet echter een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet en legt het ontslag aan de rechter ter toetsing voor.

Oordeel rechter

In de procedure die hierop volgt bij de kantonrechter, stelt de rechter:

Als kinderopvangorganisatie moet werkgever kunnen rekenen op de betrouwbaarheid en volstrekte integriteit van haar medewerkers. Een pedagogisch medewerker dient, gelet op de machts- en afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van zijn omgang met kinderen, nooit de grens van het betamelijke te overschrijden danwel de schijn van misbruik van die relatie te wekken.

Vast staat dat werknemer de 12-jarige aan zijn vriendenaccount van Facebook heeft toegevoegd, waardoor hij de gedragsregels met voeten heeft getreden. Dat werknemer wist dat een dergelijk contact niet de bedoeling was, althans dat dit binnen de organisatie niet wenselijk was, is eveneens voldoende gebleken, aangezien werknemer besloot, direct nadat hij met de klacht werd geconfronteerd, om de scholiere uit zijn Facebook-account te verwijderen, haar account te blokkeren en een gemanipuleerde versie van zijn vriendenlijst uit te printen, die hij tijdens het gesprek met zijn leidinggevende heeft overhandigd. Door aldus te verdoezelen dat de scholiere wel degelijk tot zijn vriendengroep behoorde, is werknemer naar het oordeel van de kantonrechter alle grenzen van goed werknemerschap te buiten gegaan.

De kantonrechter stelt de werkgever dan ook in het gelijk en ontbindt de arbeidsovereenkomst voor zover nog vereist, zonder een vergoeding aan de werknemer toe te kennen.

Conclusie

Uit de uitspraak van Rechtbank Rotterdam blijkt dat het loont om als organisatie een Social media protocol en/of Gedragscode Omgangsvormen op te stellen en te hanteren. Het is voor zowel de werkgever als de werknemer dan duidelijk waar de grenzen van het gebruik van Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) liggen. Vervolgens kan er zowel door de werkgever als de werknemer naar gehandeld worden en kunnen overtredingen worden bestraft.

Meer Info?

Bel voor meer informatie of vragen over het opstellen of hanteren van een Social Media protocol / Gedragscode Omgangsvormen of ontslag na Facebook bericht, vrijblijvend met Jolande de Nooij. Jolande is advocaat Arbeidsrecht en Ontslagrecht in Groningen. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 050 – 7600 900 of mail naar denooij@maatwerk-advocaten.nl

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht en Contractenrecht

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen