Ontslag; welke routes zijn er?

Ontslag; welke routes zijn er?

In Nederland hebben we een gesloten ontslagstelsel. Dit houdt in dat in de wet is vastgelegd hoe een arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Er staan tot 1 juli 2015 drie ontslagroutes open. Vanaf 1 juli 2015 gaat dit veranderen, in die zin dat de werkgever dan niet meer de vrijheid heeft om zelf te bepalen of hij naar het UWV gaat of naar de kantonrechter.

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat de grond van beëindiging (disfunctioneren, bedrijfseconomisch of in de persoon gelegen) bepalend is naar welke instantie de werkgever moet. De mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden blijft na 1 juli 2015 voor alle gronden van beëindiging open staan.

Wederzijds goedvinden      

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, maken de werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst  wordt beëindigd. De werkgever doet in dat geval een voorstel aan de werknemer, welk voorstel door de werknemer kan worden geaccepteerd. In de praktijk komt de werknemer veelal met een tegenvoorstel en wordt door de juristen verder onderhandeld over de uiteindelijke voorwaarden waaronder een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gerealiseerd (denk aan de einddatum, in acht nemen opzegtermijn, eventuele ontslag vergoeding, bijdrage juridische kosten enz.).

UWV WERKbedrijf procedure     

De werkgever vraagt een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf waarbij toestemming wordt gevraagd voor het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
Deze procedure duurt circa 6 tot 10 weken, waarbij er over en weer hoor en wederhoor, meestal in twee rondes, wordt toegepast. De ontslagvergunning is bij verkregen toestemming 8 weken geldig. Binnen deze termijn moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever moet daarbij de opzegtermijn van de CAO of de Wet volgen.

Het UWV WERKbedrijf kent geen ontslagvergoeding toe en er is geen hoger beroep mogelijk tegen het besluit van het UWV WERKbedrijf.

Kantonrechter

De werkgever kan een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen. De kantonrechter wordt dan gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter toetst of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gerechtvaardigd gelet op alle omstandigheden van het geval. Als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dan kan hij een ontslagvergoeding toekennen, maar houdt hij geen rekening met de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst wordt dan meestal binnen veertien dagen ontbonden. Het UWV kent echter pas een WW-uitkering toe nadat de fictieve opzegtermijn/wachttijd is verstreken. In dat geval zal een eventueel toe te kennen ontslagvergoeding het financiële gat dat ontstaat tussen de ontslagdatum en de dag waarop het recht op WW ontstaat dienen te dekken. Er is in beginsel geen hoger beroep mogelijk tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 Wat kan een Maatwerk Advocaat doen

Maatwerk Advocaten biedt werkgevers en werknemers advies en begeleiding bij Ontslagtrajecten. Bel vrijblijvend voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en advies op Maat met Jolande de Nooij

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

 

Ontslag Groningen

Ontslag Groningen – Maatwerk Advocaten