Payrollers opgelet!

Payrollers opgelet!

Op 11 maart 2014 deed de rechtbank Overijssel een belangrijke uitspraak over de payroll constructie. De rechter prikte door deze constructie heen met als gevolg dat de inlener door de rechter als werkgever werd gezien.

Wat is payrolling?

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor het werkgeverschap uit handen. De medewerkers komen juridisch in dienst van een payrollbedrijf die alleen het loon betaalt, maar werken feitelijk bij de inlener. Er ontstaat daarmee een driehoeksrelatie. Medewerker in dienst bij payroll-onderneming, payroll-onderneming contract met bedrijf dat medewerker inleent. Juridisch gezien is er daarmee geen rechtstreekse contractuele relatie tussen de medewerker en de inlener waar hij dagelijks zijn werkzaamheden verricht.

Insteek van deze constructie is veelal dat de inlener daarmee zelf geen directe loonkosten maakt als afdracht van sociale premies, pensioenverplichtingen en risico’s van loondoorbetaling bij ziekte. De inlener betaalt maandelijks een vast bedrag aan de payroll onderneming. De gedachte is dat de werkgeversrisico’s en verplichtingen bij de payroll onderneming blijven.

Constructie doorgeprikt

Op 11 maart 2014 heeft de rechter deze payroll ballon (opnieuw) door geprikt. De payroll medewerker was volgens de rechter in dienst van de inlener en niet bij de payroll onderneming.

Er deed zich de situatie voor dat de medewerker op het kantoor van de inlener een arbeidsovereenkomst tekende, waarin de payroll onderneming als werkgever werd aangemerkt. Hierbij werd vastgelegd dat de medewerker in dienst zou treden als payroll kracht en feitelijk tewerk zou worden gesteld bij de inlener. Vervolgens gaf echter bij de betaling van het loon zowel de inlener als de payroll  onderneming niet thuis.

De medewerker startte hierop een kort geding procedure, waarbij hij zowel de inlener als de payroll onderneming heeft gedagvaard en bij beide zijn loon claimde.

Wat zegt de rechter

De kantonrechter oordeelde dat de inlener als werkgever moest worden gezien en deze zich niet achter de payroll constrtuctie kon verschuilen. De inlener werd veroordeeld om het achterstallige loon aan de medewerker te betalen.

De rechter vond doorslaggevend dat:

  • De payroll onderneming geen enkele andere rol vervulde dan het ‘op papier’ zijn van werkgever.
  • De inlener de medewerker heeft geworven om bij haar, in haar opdracht, werkzaamheden te verrichten.
  • De inlener de medewerker de arbeidsovereenkomst, de formulieren Inschrijving, Gedragsregels en Variabele Beloning, op briefpapier van de inlener, overhandigde en zelf ter ondertekening voorlegde. De payroll onderneming kwam hier niet aan te pas.
  • De inlener de hoogte van het loon vaststelde en de medewerker mededeelde dat alleen de loonbetaling via de payroll onderneming zou verlopen.
  • De bedoeling van de inlener duidelijk was. De inlener wilde zelf geen arbeidsovereenkomst met de medewerker sluiten.
  • De medewerker verklaarde er vanuit te zijn gegaan dat hij bij inlener zou gaan werken en met de inlener een arbeidsovereenkomst sloot, althans de medewerker die bedoeling had gehad.

Al met al stelde de rechter dan ook dat doorslaggevend is, in zijn beoordeling van de vraag of er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen tussen de inlener en de medewerker, de wijze waarop zij feitelijke invulling hebben gegeven aan hun arbeidsrelatie.

Het verrichten van werkzaamheden door de medewerker in opdracht en ten behoeve van inlener en alleen de loonbetalingsverplichting via de payroll onderneming laten lopen, maakte dat tussen de inlener en de medewerker een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

Conclusie

Deze uitspraak leert dat zowel de medewerker, de inlener als de payroll onderneming scherp voor ogen moet hebben welke contractuele relatie zij met elkaar aan (willen) gaan. Daarbij moet hardop de vraag worden gesteld welke rol iedere partij vervult, wat de bedoeling van de contractuele relatie is en op welke wijze er in de praktijk uitvoering aan zal worden gegeven. Papierenconstructies worden door de rechter, hoe mooi ook bedacht, niet meer geaccepteerd.

Belt u vrijblijvend voor meer informatie over payroll constructies, de juridische consequenties en hoe een en ander te formuleren met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 – 7600 900. Maatwerk Advocaten denkt graag met u mee!

Bron: ECLI:NL:RBOVE:2014:1214

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht