Proeftijdontslag zwangere medewerkster

Proeftijdontslag

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zwangere medewerkster opzeggen tijdens de proeftijd? Dat was een van de vragen die de kantonrechter ’s Hertogenbosch op 22 januari 2015 moest beantwoorden.

De (inmiddels bevallen) medewerkster stelde in een kort geding procedure aan de kaak, dat haar werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtgeldig had opgezegd tijdens de proeftijd. Er zouden volgen haar omstandigheden zijn die deden vermoeden dat er een verband bestond tussen het proeftijdontslag en haar zwangerschap.

Wat waren de feiten.

Casus

De medewerkster heeft in maart 2014 naar de functie van Risk Manager bij Van Lanschot bankiers gesolliciteerd. In mei 2014 wordt aan de medewerkster een aanbod tot indiensttreding gedaan, welk aanbod door de medewerkster wordt geaccepteerd op 2 juni 2014. Op het moment van acceptatie van het aanbod vertelt de medewerkster dat zij zwanger is.

Op 6 juni 2014 wordt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door zowel de werkgever als de medewerkster getekend. In de arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 2 maanden opgenomen. De eerste werkdag zal 15 juli 2014 zijn.

De medewerkster start op 15 juli 2014 haar werkzaamheden en heeft op 28 augustus 2014 een gesprek met P&O en op 30 augustus 2014 met haar leidinggevende. Vervolgens gaat de medewerkster per 1 september 2014 met vakantie tot 15 september.

Tijdens haar vakantie ontvangt de medewerkster op 8 september een sms-bericht, dat de werkgever graag de volgende dag met haar een conference call heeft over haar proeftijd. Zo geschiedt het. Op 9 september 2015 wordt de medewerkster medegedeeld dat haar kwaliteiten onvoldoende aansluiten bij het profiel van de werkgever en zij te weinig initiatief heeft getoond. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op tijdens de proeftijd en bevestigt dit bij brief van 10 september 2015, welke brief aangetekend en per e-mail wordt verzonden aan de medewerkster.

Wat zegt de werknemer

Bij terugkeer van vakantie stelt de medewerkster dat het proeftijdontslag niet rechtsgeldig is omdat;

  1. De ontslagaanzegging niet tijdig is gedaan door de werkgever;
  2. De opzeggingsbrief haar pas heeft bereikt op 15 september 2015 en daarmee pas na het einde van de proeftijd;
  3. Het proeftijdontslag discriminatoir is, omdat haar zwangerschap de reden is van het proeftijdontslag.

Wat zegt de werkgever

De werkgever geeft tijdens de zitting bij de rechter aan dat de standpunten van de medewerkster geen hout snijden.

  • Tijdig opzeggen tijdens proeftijd

De werkgever stelt dat het enkele feit dat de medewerkster met vakantie gaat in de laatste 2 weken van haar proeftijd, niet maakt dat de proeftijd daarmee eerder eindigt. De proeftijd van 2 maanden liep van 15 juli 2014 tot 15 september 2014. Omdat tijdens de conference call op 9 september 2014 het ontslag is aangezegd, is dit op tijd geweest.

  • Tijdig bereiken opzegging proeftijdontslag

Door het proeftijdontslag tijdens de conference call mondeling aan te zeggen, heeft de opzegging medewerkster tijdig bereikt. Dat de medewerkster pas bij terugkeer van vakantie de schriftelijke bevestiging van het ontslag in haar e-mail box en postbus heeft gelezen, doet niet aan de opzegging af en komt voor haar rekening en risico.

  • Proeftijdontslag houdt verband met zwangerschap

Daarvan zegt de werkgever dat zij in juni 2014 al wist van de zwangerschap en dat het proeftijdontslag geheel lost staat van de zwangerschap van de medewerkster. De leidinggevende en de P&O adviseur zijn onafhankelijk van elkaar, na het gesprek met de medewerkster voor haar vakantie, tot de conclusie gekomen dat de medewerkster niet de juiste persoon voor de functie was.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt in zijn uitspraak dat een proeftijd van 2 maanden overeen is gekomen.

Dat medewerkster vanaf 1 september 2014 niet meer heeft gewerkt doet daaraan niet af. Dit is slechts anders als partijen expliciet zouden zijn overeengekomen dat de proeftijd eindigde op het moment dat de vakantie van medewerkster inging. Dat dit is overeengekomen, is echter gesteld, noch gebleken.”

De rechter stelt op dit punt de werkgever dan ook in het gelijk.

Met betrekking tot het tijdig bereiken van de opzegging bepaalt de rechter.

Als de feitelijke opzegging is gedaan is met de brief van 10 september 2014, heeft Van Lanschot voldoende aannemelijk gemaakt dat die brief medewerkster tijdig heeft bereikt. Daarvoor is slechts vereist dat medewerkster de brief vóór 15 september 2014 heeft ontvangen, niet beslissend is of medewerkster al dan niet tijdig kennis heeft genomen van de brief door de aan haar gezonden e-mail te openen of de per post gezonden brief daadwerkelijk te lezen. Voldoende is dat de e-mail gedurende de proeftijd in de inbox van medewekster is ingekomen, respectievelijk de brief is bezorgd op het bij Van Lanschot bekende woonadres van medewerkster.

Ontslag discriminatoir?

Met betrekking tot de kern van het geschil, of de opzegging al dan niet vernietigbaar is, omdat sprake is van een discriminatoir ontslag omdat haar zwangerschap de werkelijke reden van de opzegging tijdens de proeftijd is, zegt de rechter het volgende.

Bij twijfel over het functioneren mocht Van Lanschot, gelet op de proeftijd, tot ontslag overgaan. Die twijfel is in de brief van 10 september 2014 voldoende concreet toegelicht en is voorts met meerdere verklaringen onderbouwd. Die toelichting is op zichzelf geen aanwijzing dat het ontslag verband houdt met de zwangerschap. Dat zou anders kunnen zijn als de stelling van medewerkster dat er geen reden was voor twijfel over haar functioneren komt vast te staan. Die stelling zal medewerkster in een bodemprocedure moeten bewijzen.

Conclusie

De conclusies die uit deze uitspraak kunnen worden getrokken:

  1. Zorg voor voldoende evaluatiemomenten tussen de werkgever en de medewerker tijdens de proeftijd;
  2. Leg de bevindingen van de evaluaties schriftelijk vast. Dit voorkomt discussies achteraf;
  3. Een proeftijd ontslag is tijdig gegeven als de opzegging de medewerker tijdens de mondeling of schriftelijk heeft bereikt. De medewerker hoeft de e-mail of brief niet tijdens de proeftijd te hebben gelezen.

Info

Maatwerk Advocaten adviseert werkgevers en werknemers die vragen hebben over de proeftijd, proeftijdontslag, zwangerschap en opzegverboden. Maar ook voor andere vragen die annex zijn aan het arbeidsrecht en ontslagrecht, kunt u contact opnemen met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl.

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen