Publicatie Regeling compensatie transitievergoeding

In de blog van 15 augustus 2018 schreef Maatwerk Advocaten al over het feit dat op 5 juli 2018 het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers door de Tweede Kamer was aangenomen. De wet treedt per 1 april 2020 in werking.

Regeling compensatie transitievergoeding

Inmiddels is ook de  Regeling compensatie transitievergoeding voor werkgevers na 104 weken ziekte van de werknemer gepubliceerd in de Staatscourant van 26 februari 2019. De regeling geeft onder meer aan welke stukken relevant zijn voor de werkgever om te zijner tijd aan het UWV te verstrekken bij de aanvraag van de financiële compensatie.

Compensatie transitievergoeding in artikel 7:673e BW

In de Wet van 11 juli 2018 is artikel 7:673e aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd, waarin is bepaald dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekt ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Wanneer financiële compensatie?

In de wettelijke regeling is benoemd dat de compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na:

  • opzegging van de arbeidsovereenkomst of
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst of
  • het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of
  • als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Bijzonder is dat in regeling nu ook is genoemd dat als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst compensatie kan worden verstrekt. Dit doet vermoeden dat ook een partiële (gedeeltelijke) transitievergoeding wegens gedeeltelijke beëindiging voor compensatie in aanmerking komt.

Let op: De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Link Staatscourant

In artikel 7:673e lid 5 Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat er regels zullen worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van deze financiële compensatie. De ministeriële regeling die op 26 februari 2019 is gepubliceerd ziet daarop.

In deze link naar de Staatscourant zijn in de toelichting de criteria voor de compensatie transitievergoeding opgenomen alsook de gegevens die de werkgever dient te verstrekken aan het UWV.

Termijn van aanvraag compensatie

De aanvraag voor compensatie kan betrekking hebben op twee situaties;

  1. de transitievergoeding die door de werkgever wordt verstrekt op of na 1 april 2020;
  2. de transitievergoeding die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is verstrekt.

Situatie 1

Voor de transitievergoeding die door de werkgever wordt verstrekt op of na 1 april 2020 is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Als een werkgever conform artikel 7:673c, tweede lid, BW, de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Situatie 2

Voor de transitievergoeding die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is verstrekt, is bepaald dat een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding moet worden ingediend.

Volgens de toelichting op artikel 2 van de Regeling Compensatie transitievergoeding geldt als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt, aldus artikel 2 van de regeling) het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Tip

  • Maatwerk Advocaten geeft aan werkgevers mee om zich goed voor te bereiden op de regeling zoals die op 1 april 2020 in werking treedt en niet tot het laatste moment van de termijn te wachten met het indienen van de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding.
  • Bewaar als werkgever alle benodigde administratieve gegevens goed, maar neem daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als werkgever in acht.
  • Maatwerk Advocaten attendeert werkgevers op de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan tegen een eventuele afwijzing van de aanvraag compensatie transitievergoeding.

Vragen of meer info?

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de transitievergoeding, de compensatieregeling na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of heeft u andere vragen op het gebied van het Arbeidsrecht of Ontslagrecht, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl