Recht op loon tijdens preventieve quarantaine?

Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie in maart 2020 zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen opgelegd. Één hiervan is de preventieve quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een persoon die Covid-19 klachten heeft of werkelijk besmet is.

RIVM richtlijnen

Uitgangspunt in de RIVM richtlijnen is dat een werknemer in (preventieve) quarantaine gaat als een gezinslid of huisgenoot Covid-19 klachten heeft of besmet is met Covid-19. De werknemer zal vanuit huis moeten werken.

Maar wat als er gezien de functie van de werknemer (bijvoorbeeld monteur of  buschauffeur) geen mogelijkheid is  om thuis te werken. Voor wiens rekening en risico komt de loonbetaling in dat geval?  Moet de werknemer verplicht vakantiedagen opnemen?

De kantonrechter Maastricht heeft op 30 juni 2020 zich over deze vragen uitgelaten.

Wat zijn de feiten?

In de ochtend van 26 maart 2020 wordt de werknemer geconfronteerd met een bericht van zijn vrouw dat zij verschijnselen van het coronavirus heeft, waaronder koorts. De werknemer, die al onderweg was naar het werk, bericht hierop volgend zijn werkgever dat hij omkeert en hij huiswaarts zal gaan. Een en ander in lijn met de RIVM-richtlijnen. De werknemer geeft aan dat hij niet naar kantoor zal komen. De werkgever is het hier niet mee eens en roept werknemer op om gewoon naar kantoor te komen. De werknemer doet dat, onder verwijzing naar de RIVM richtlijnen, niet.

De werkgever houdt vervolgens 2 wachtdagen op het loon van de werknemer in. Daarnaast schrijft de werkgever verlofdagen af voor de periode dat de werknemer thuis in quarantaine heeft gezeten, onder meer met de verwijzing dat de werkgever heeft vernomen dat de werknemer tijdens de quarantaine periode in de bouwmarkt was gesignaleerd.

Kort geding

De werknemer kan zich niet verenigen met het inhouden van de wachtdagen en het inhouden van vakantiedagen door de werkgever. De werknemer vordert in een kort geding procedure bij de kantonrechter loon over de periode dat hij in thuis quarantaine heeft gezeten.

Wat zegt de rechter?

De rechter overweegt bij de vraag voor wiens rekening en risico de loonbetaling tijdens de thuis quarantaine periode moet komen, als volgt.

“Ingevolge artikel 7:628 lid 1 BW is de werkgever verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Op werkgever rust de bewijslast dat het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Bij quarantaine is (nog) geen sprake van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid.

Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden in thuis quarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. In dat geval blijven zij alleen thuis als ze zelf klachten hebben.

Indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een zieke huisgenoot heeft en van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt.

De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen (tenzij partijen dit voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hebben uitgesloten, artikel 7:628 lid 5 BW). Omdat in deze situatie geen sprake is van ziekte, mag de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden en moet de werkgever het volledige loon doorbetalen.”

Met betrekking tot het feit dat de werknemer tijdens de quarantaine periode in de bouwmarkt is gesignaleerd, geeft de kantonrechter het volgende aan.

“Niet valt in te zien dat het werknemer – die klachtenvrij was – niet was toegestaan (naar eigen zeggen in verband met een lekkage in zijn woning) een bouwgerelateerde winkel (bouwmarkt) tijdens de periode van quarantaine te bezoeken. Bij gezinsquarantaine mag het gezinslid dat geen klachten heeft boodschappen doen. Voorts heeft werknemer zich steeds bereid en beschikbaar gehouden voor het verrichten van werkzaamheden vanuit huis.”

De werkgever wordt dan ook door de rechter veroordeeld tot betaling van het loon in de quarantaine periode en mag geen wachtdagen en/of vakantiedagen inhouden.

Conclusie

Uit deze uitspraak van de kantonrechter Maastricht d.d. 30 juni 2020 blijkt dat indien een werknemer van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken, omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, dat een omstandigheid is die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht om het loon door te betalen. Omdat in deze situatie ook geen sprake is van ziekte, mag de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden en moet de werkgever het volledige loon doorbetalen.

Wat geldt bij code oranje of rood?

Let wel: Indien een werknemer op vakantie gaat naar een land met een kleurcode oranje of rood en de werkgever wijst de werknemer schriftelijk op de gevolgen dat werknemer bij terugkeer van vakantie in quarantaine moet, kan de risico verdeling bij loonbetaling een geheel andere zijn. In een dergelijk geval kan onder omstandigheden de quarantaineperiode voor rekening en risico van de werknemer komen en is er geen  loondoorbetalingsverplichting aan de kant van de werkgever.

Vragen of meer info?

Heeft u als werkgever of werknemer dan ook vragen over loon of over de loondoorbetalingsverplichting tijdens quarantaine? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Specialisten Arbeidsrecht & Contactenrecht