Roken van een joint: ontslag op staande voet?

Joint tijdens werktijd

Op 7 oktober 2016 heeft de kantonrechter te Amsterdam een boeiende uitspraak gedaan over het roken van een joint tijdens werktijd. Rechtvaardigt dit gedrag van de werknemer ontslag op staande voet? En zo ja, kun je per Whatsapp ontslag aanzeggen? De kantonrechter Amsterdam beantwoordde deze vragen.

Wat was de casus?

Op 1 juli 2015 is de werknemer bij een restaurant in dienst getreden als horeca medewerker. Hij heeft een jaarcontract gekregen, waarbij in het arbeidsreglement een bepaling is opgenomen luidend:

“Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.”

Bij brief van 30 mei 2016 heeft de werkgever aan de werknemer kenbaar gemaakt de arbeidsovereenkomst niet te zullen verlengen. De werkgever heeft dan ook tijdig de arbeidsovereenkomst aangezegd. Op 2 juni gaan de werkgever en werknemer met elkaar in gesprek, waarbij de werknemer aan het einde van het gesprek zijn sleutels inlevert en de werkplek verlaat.

Nog diezelfde dag ontvangt de werknemer een Whatsapp-bericht van zijn werkgever met de volgende tekst: “Naar aanleiding van het feit dat je zojuist onder werktijd een joint nuttigde maakt dat dit ontslag op staande voet tot gevolg heeft. Je ontvangt hier nog een aangetekende brief van ter bevestiging.

In de brief die de werknemer vervolgens van de werkgever ontvangt staat:

“Bij deze delen wij je mede dat wij er niet omheen kunnen om je op staande voet te ontslaan wegens de navolgende dringende reden: Op 2-6-2016 hebben wij je op heterdaad betrapt van het gebruiken van verdovende middelen tijdens je werktijd. In het huisreglement van Crazy Kitchen staat expliciet in artikel 7: (…) Desondanks heb je je wederom schuldig gemaakt aan bovengenoemd gedrag. Wij beëindigen het dienstverband met u daarom met onmiddellijke ingang.”

De werknemer heeft juridisch advies ingewonnen en maakt vervolgens bezwaar tegen het aangezegde ontslag op staande voet. De werknemer geeft aan dat hij geen verdovende middelen heeft gebruikt op 2 juni 2016 en dit ook eerder niet heeft gedaan.

De werknemer verzoekt dan ook in een verzoekschrift aan de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen, omdat hij geen joint heeft gerookt en het ontslag bovendien niet onverwijld zou zijn gegeven. De werknemer vordert daarnaast doorbetaling van zijn loon tot het einde van zijn jaarcontract.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter is duidelijk in zijn uitspraak.

Omdat de werknemer erkent dat hij het Whatsapp bericht van zijn werkgever heeft ontvangen, voldoet het ontslag aan het onverwijldheidscriterium, zegt de rechter.  De onverwijldheid van het ontslag volgt uit het feit dat werknemer heeft erkend op 2 juni een whatsapp-berichtje van de werkgever te hebben ontvangen, waarin staat dat hij op staande voet is ontslagen vanwege het nuttigen van een joint onder werktijd.

De volgende vraag is, of er sprake is van een dringende reden voor het geven van ontslag op staande voet?

Indien de werknemer inderdaad een joint rookte tijdens werktijd (hij betwist dit immers), dan hoeft dit niet noodzakelijkerwijs tot ontslag op staande voet te leiden, zo volgt namelijk uit de tekst van het reglement van de werkgever. Dit blijkt uit het woordje ‘kan’: “Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.”

De rechter is in deze uitspraak van mening dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd waarom in dit geval het gedrag van werknemer tot ontslag op staande voet heeft geleid en niet tot een minder vergaande maatregel. Werkgever schreef aan werknemer dat hij al eerder dergelijk gedrag heeft vertoond. Ter zitting heeft de werkgever echter erkend dat dit niet juist is. Een deel van de grondslag van het gegeven ontslag op staande voet is daarmee al niet komen vast te staan.

Op de vraag van de rechter wat dan wel de onderbouwing van het gegeven ontslag is geweest, heeft de werkgever verwezen naar het feit dat werk onder invloed van een joint ongewenst is en niet getolereerd kan worden. De rechter oordeelt echter dat dit een motivering is voor het opnemen van een verbod in het reglement, maar dat dit niet verklaart waarom in dit geval de keuze voor ontslag op staande voet is gemaakt. Andere omstandigheden die deze keuze kunnen verklaren, zijn ook niet aanwezig.

De rechter vernietigde het ontslag op staande voet dan ook, met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst voortduurde en daarmee het recht op loon. De arbeidsovereenkomst is uiteindelijk van rechtswege alsnog geëindigd op 1 juli 2016, wegens het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Conclusie

Uit deze uitspraak valt op te maken dat een arbeidsovereenkomst blijkbaar via Whatsapp opgezegd kan worden. Maatwerk Advocaten adviseert echter ten zeerste om daarnaast in ontslag situaties altijd een aangetekende brief te versturen.

Daarnaast geldt dat uit deze uitspraak volgt dat het roken van een joint tijdens werktijd niet per definitie ontslag op staande voet rechtvaardigt. Een goede onderbouwing van het ontslag is en blijft noodzakelijk. Tevens kan uit deze uitspraak worden afgeleid, dat bepalingen over drugsgebruik op de werkvloer in huishoudelijke reglementen zo moeten worden geformuleerd, dat ontslag op staande voet ook daadwerkelijk volgt en dat opzegging niet optioneel is. Drugsgebruik op de werkvloer?  Ontslag.

Maatwerk Advocaten adviseert werkgevers dan ook, om het huishoudelijk reglement en/of personeelshandboek weer eens onder de loep te nemen.

Meer info?

Bent u werkgever of werknemer en heeft u vragen over ontslag op staande voet, drugs- en/of alcoholgebruik tijdens werktijd, de formulering van een huishoudelijk reglement en/of het personeelshandboek?

Maatwerk Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers op het gebied van het Ontslagrecht en Arbeidsrecht. Met vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl.

Ontslag Bijenkorf Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen