Wet Werk en Zekerheid; wat verandert er in 2014

Wet Werk en Zekerheid; wat verandert er voor u in 2014

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op het gebied van het Arbeidsrecht, en in het bijzonder het Ontslagrecht, voor 2014 aanzienlijke wijzigingen in petto. Zoals het nu lijkt zal de 1e kamer in april 2014 het wetsvoorstel definitief accorderen, waarbij de 1e veranderingen ingaan per 1 juli 2014. Dit gaat grote gevolgen hebben voor lopende arbeidsovereenkomsten. Veel organisaties zijn zich hier (nog) niet bewust van.

Wijzigen afspiegelingsbeginsel per 1 april 2014

Een eerste verandering die zich aandient is het wijzigen van het afspiegelingsbeginsel per 1 april 2014. Deze wijziging staat geheel los van de Wet Werk en Zekerheid, maar wil Maatwerk Advocaten u niet onthouden.

Het Ontslagbesluit wordt per 1 april 2014 namelijk zo aangepast, dat bij een collectief bedrijfseconomisch ontslag AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking moeten worden gebracht voor ontslag binnen de eigen functiegroep uitwisselbare functies. Ook al zijn zij volgens het afspiegelingsbeginsel niet als eerste “aan de beurt”. Pas na het afvloeien van AOW-gerechtigden, is het afspiegelingsbeginsel onder niet-AOW-gerechtigde werknemers binnen de functiegroep van toepassing.

Als zich de situatie voordoet dat er meer AOW-gerechtigde werknemers zijn dan het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen, dan moet als eerste afscheid worden genomen van de AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband. Het oude criterium “last in, first out”  wordt daarmee weer van stal gehaald.

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014 op een rij.

Proeftijd

Vanaf 1 juli 2014 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een aansluitende arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden, namelijk een zwaarwegend gemotiveerd bedrijfsbelang, zal nog een concurrentiebeding mogen worden opgenomen. Het ligt op de weg van de werkgever om aan te tonen dat er een zwaarwegend bedrijfsbelang aanwezig is die het opnemen van een concurrentiebeding na 1 juli 2014 in een contract voor bepaalde tijd rechtvaardigt. Bij discussie achteraf zal een rechter toetsen of er werkelijk een zwaarwegend bedrijfsbelang is.

De vraag gaat worden hoe werkgevers hun bedrijfsdebiet, know how en ervaring vanaf 1 juli 2014 gaan beschermen bij tijdelijke werknemers. Maatwerk Advocaten kijkt nu al samen met werkgevers naar (praktische) oplossingen om deze situatie te ondervangen.

Aanzegtermijn

Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer die van rechtswege eindigt? Dan moet vanaf 1 juli 2014 uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk aan de werknemer kenbaar worden gemaakt of het contract al dan niet wordt verlengd. Laat de werkgever deze aanzegtermijn verstrijken, dan is hij een boete van 1 maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. Deze aanzegtermijn regeling gaat ook gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die al voor 1 juli 2014 zijn aangegaan, maar na 1 juli 2014 eindigen.

Het is dan ook zaak dat werkgevers en P&O-ers gaan inventariseren hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zij hebben lopen binnen de organisatie en wanneer deze eindigen. Vervolgens kan dit worden geagendeerd, zodat op tijd kan worden aangezegd.

Inventariseren & Anticiperen

Er is werk aan de winkel voor werkgevers en P&O-ers. Er zal moeten worden geïnventariseerd en geanticipeerd op de veranderingen per 1 juli 2014, maar ook op de transitie per 1 juli 2015 (het nieuwe Ontslagrecht).

Maatwerk Advocaten fungeert al voor veel werkgevers als sparringpartner en adviseert over allerhande arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen organisaties. Bel gerust, als ook u eens van gedachten wilt wisselen over de op handen zijnde veranderingen danwel andere vraagstukken.

Workshop & Seminar

Daarnaast verzorgt Maatwerk Advocaten inhouse-trainingen, seminars en lezingen voor werkgevers, HRM-ers, P&O-ers en alle overige beroepsgroepen die dagelijks met het arbeidsrecht & ontslagrecht van doen hebben. Bel voor meer informatie en de mogelijkheden met Jolande de Nooij.

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht