Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018

Zoals ieder jaar, worden ook per 1 januari 2018 de minimumlonen wederom geïndexeerd. De nieuwe bedragen van het minimumjeugdloon en het minimumloon voor volwassenen zijn bekend gemaakt in de Staatscourant.

Minimumloon volwassenen

Werknemers van 22 jaar en ouder vallen onder het volwassenen minimum loon.

Met ingang van 1 januari 2018 is het wettelijk minimumloon voor deze groep werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bepaald op € 1.578,00 bruto per maand.

De bedragen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 17 oktober 2017 gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 58642.

Minimumloon jeugd

Werknemers jonger dan 22 jaar vallen onder het minimum jeugdloon.

Uit het minimumloon wordt het minimumjeugdloon afgeleid. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de groep werknemers van:

  • 15 jaar: € 473,40 per maand
  • 16 jaar:  € 544,40 per maand
  • 17 jaar:  € 623,30 per maand
  • 18 jaar:  € 749,55 per maand
  • 19 jaar:  € 867,90 per maand
  • 20 jaar:  € 1.104,60 per maand
  • 21 jaar:  € 1.341,30 per maand
  • 22 jaar en ouder:  € 1.578,00 per maand

MBO-werknemer en BBL

Let op: Voor de mbo-werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve minimumloonstaffels. Voor deze groep mbo-werknemers zijn deze staffels vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Minimumloon en overeenkomst van opdracht

In maart 2017 is bij wet bepaald dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van toepassing is op bepaalde overeenkomsten van opdracht, om op die manier ontwijking van die wet tegen te gaan.

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Met de invoering van deze wet komt een ieder die anders dan uit hoofde van beroep of bedrijf op basis van een overeenkomst van opdracht arbeid verricht voor een ander, onder de werkingssfeer van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) te vallen.

Info

Heeft u als werkgever of werknemer, opdrachtgever of opdrachtnemer vragen over het (minimum)loon, een loonvordering of andere vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Ontslag Bijenkorf Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen