Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 zal de implementatie van deel I van de Wet Werk en Zekerheid plaatsvinden op de onderwerpen proeftijd, concurrentiebeding en aanzegtermijn.

Wat betekent dit voor u?

Maatwerk Advocaten zet de eindejaarstips met betrekking tot de “wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015”  voor u op een rij!

Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een aansluitende arbeidsovereenkomst.

Tip

 • Sluit met nieuwe tijdelijke werknemers een kortdurende arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld 3 maanden. De werkgever mag dan weliswaar geen proeftijd opnemen, maar u kunt elkaar in deze 3 maanden eerst leren kennen en bij wederzijds welbevinden alsnog verlengen voor een langere periode.
 • Verken als werkgever en werknemer de mogelijkheden voor een proefplaatsing met behoud van een uitkering via het UWV.

Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag per 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden, namelijk een zwaarwegend gemotiveerd bedrijfsbelang, zal nog een concurrentiebeding mogen worden opgenomen. Het ligt op de weg van de werkgever om aan te tonen dat er een zwaarwegend bedrijfsbelang aanwezig is die het opnemen van een concurrentiebeding na 1 januari 2015 in een contract voor bepaalde tijd rechtvaardigt. Bij discussie achteraf zal een rechter toetsen of er werkelijk een zwaarwegend bedrijfsbelang is.

Tip

 • Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd.
 • Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet verband houden met de functie van de werknemer en mag niet te algemeen zijn.
 • Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet bij elke verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnieuw schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd.

Relatiebeding

Dat wat voor het concurrentiebeding geldt per 1 januari 2015, zal ook gaan gelden voor het relatiebeding. Oftewel, in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag per 1 januari 2015 ook geen relatiebeding meer worden opgenomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden, namelijk een zwaarwegend gemotiveerd bedrijfsbelang, zal nog een relatiebeding mogen worden opgenomen.

Tip

 • Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd.
 • Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet verband houden met de functie van de werknemer en mag niet te algemeen zijn.
 • Het zwaarwegende bedrijfsbelang moet bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnieuw schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd.

Maatwerk Advocaten adviseert werkgevers en werknemers dan ook nu al te inventariseren en te anticiperen op deze nieuwe wetgeving.

Aanzegtermijn

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer gaat de aanzegplicht gelden. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk aan de werknemer kenbaar moet worden gemaakt of het contract al dan niet wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden er wordt verlengd. Laat de werkgever deze aanzegtermijn verstrijken, dan is hij een boete van maximaal 1 maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. De boete wordt naar rato van het aantal dagen dat te laat wordt aangezegd berekend.

Nota bene: Onder het maandsalaris wordt verstaan het salaris inclusief vakantiebijslag en eventueel een dertiende maand.

Tip

 • Zeg als werkgever voor 31 december 2014 de arbeidsovereenkomsten, die eindigen op of kort na 1 februari 2015, schriftelijk aan. Anders bent u als werkgever te laat op 1 januari 2015.
 • Zorg dat de aanzegging de werknemer schriftelijk tijdig bereikt. Dit kan de werkgever doen door de aanzegbrief persoonlijk te verstrekken aan de werknemer en de werknemer voor ontvangst te laten tekenen danwel de aanzegbrief aangetekend aan de werknemer te verzenden. Bewaar in beide gevallen het ontvangst- en/of verzendbewijs.
 • Draag zorg voor tijdige aanzegging en zeg niet op het laatste moment aan.
 • Maatwerk Advocaten adviseert werkgevers dan ook vooruit te lopen op de aanzegplicht en alle lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten te inventariseren en te agenderen wanneer de arbeidsovereenkomsten eindigen. De werkgever kan dan tijdig aanzeggen, en voorkomt daarmee boetes.
 • Maak als werkgever een standaard aanzegbrief, waarmee de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt aangezegd.

Info

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek over de “wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015”  of de Wet Werk en Zekerheid en wat dit voor u als werkgever of werknemer betekent, kunt u contact opnemen met Jolande de Nooij of Diederik Maat op telefoonnummer 050 – 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl of maat@maatwerk-advocaten.nl Vanzelfsprekend verzorgt Maatwerk Advocaten ook inhouse trainingen. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen