Wijzigingen arbeidsrecht pas in 2019?

Arbeidsrecht

Op 17 oktober 2017 werd het Regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gepresenteerd, waarin de ophanden zijnde wijzigingen in het arbeidsrecht werden gepresenteerd. Inmiddels zijn ruim 4 maanden verstreken en is duidelijk geworden dat waarschijnlijk pas in 2019 de in het Regeerakkoord aangekondigde wijzigingen (mogelijk) worden ingevoerd.

In dit blog zullen de aangekondigde wijzigingen in het arbeidsrecht op een rij worden gezet. In het volgende blog zullen de aangekondigde wijzigingen in het ontslagrecht op een rij worden gezet.

Welke wijzigingen zijn nu door de regering aangekondigd in het arbeidsrecht?

1. De Ketenregeling wordt aangepast

In het Regeerakkoord is verwoord dat de periode waarna elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Oftewel, de situatie van voor 1 juli 2015 wordt in ere hersteld.

De praktijk leert dat de sinds 1 juli 2015 geldende nieuwe ketenregeling van artikel 7:668a BW, waarbij na 24 maanden een contract voor onbepaalde tijd ontstaat, niet het gewenste effect heeft. Werkgevers bieden niet eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan.

In het op 1 juli 2015 gewijzigde artikel 7:668a BW is bepaald:

Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:

  1. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;

Evaluatie van deze wetsbepaling heeft tot de conclusie geleid dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde veelal juist eindigen bij het bereiken van de duur 24 maanden.

De wetsbepaling zal dan ook weer aangepast gaan worden, waarbij de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, weer terug gaat van 2 naar 3 jaar.

Wanneer de nieuwe regeling gaat gelden is echter nog niet bekend. De verwachting is dat dit pas in het jaar 2019 zal zijn.

Nota bene: Voor opvolgende arbeidsovereenkomsten gaat de ‘teller op nul’ als tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een tussenpoos van zes maanden zit. Dit blijft zo.

Kortom, het uitgangspunt voor de tussenpoos die de keten “doorbreekt”, zal ook in de toekomst deze zes maanden blijven.

Sectorale afwijkingen van tussenpoos

Het Regeerakkoord heeft echter wel bepaald dat er sectoraal de mogelijkheid moet zijn om af te wijken en de tussenpoos te verkorten als het werk daarom vraagt. Dit is ook nu al zo voor seizoensarbeid. Deze optie zal in de toekomst worden verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. De sociale partners zullen hier echter in de toekomst in de cao afspraken over moeten gaan maken.

2. De proeftijd wordt verruimd 

De regering wil werkgevers stimuleren om direct een contract voor onbepaalde tijd aan werknemers aan te bieden. Hiertoe is in het Regeerakkoord opgenomen dat de mogelijkheid voor een langere proeftijd zal worden verruimd.

  • Als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aan de werknemer aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden.
  • Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden. In alle overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.

Ook voor deze wetswijziging geldt dat niet bekend is wanneer deze ingevoerd gaat worden. Ook hier geldt dat het de verwachting is, dat dit niet eerder dan in het jaar 2019 zal zijn.

3. Payrolling blijft

Payrolling zal ook in de toekomst mogelijk blijven. Het Regeerakkoord verwoord echter dat payrolling zodanig moet worden ingericht dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

  • Het kabinet zal daartoe onder meer met een wetsvoorstel komen waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard, werknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener, en de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft.
  • Het kabinet zal daarnaast ook payrolling nader bekijken in het kader van het bij elkaar brengen van formeel en materieel werkgeverschap.

Conclusie

De regering heeft in het arbeidsrecht de nodige wijzigingen aangekondigd. Wanneer en op welke wijze de wijzigingen daadwerkelijk hun beslag zullen krijgen is nog onbekend.

Maatwerk Advocaten volgt de wijzigingen op de voet!

Vragen of meer info?

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de op handen zijnde wijzigingen in het arbeidsrecht of ontslagrecht of heeft u andere vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Ontslag Bijenkorf Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen