WWZ; de wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!

De wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!

De Wet Werk en Zekerheid is per 1 juli 2015 volledig in werking getreden.

Maatwerk Advocaten zet de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015 voor u op een rij.

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 is de welbekende kantonrechtersformule afgeschaft en is de transitievergoeding ingevoerd. De wet bepaalt dat bij arbeidsovereenkomsten die 24 maanden of langer hebben geduurd en op initiatief van de werkgever worden beëindigd, een transitievergoeding aan de werknemer is verschuldigd. Dit ongeacht of de beëindiging volgt op een UWV WERKbedrijfprocedure, kantonrechtersprocedure of sprake is van een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt verlengd. De transitievergoeding is daarnaast ook verschuldigd bij de beëindiging van een nuluren-, min-max of MUP contract dat 24 maanden of langer heeft geduurd.

Let op: De transitievergoeding heeft onmiddellijke werking. Bij bijvoorbeeld de beëindiging van een contract op 15 juli 2015 kan dus al een transitievergoeding verschuldigd zijn.

Ketenregeling

Tot 1 juli 2015 konden maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract in 3 jaar of na 3 jaar ontstond van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij gold dat na een tussenpoos van 3 maanden en 1 dag de keten opnieuw ging tellen. De zogenoemde ketenregeling (3x3x3).

Per 1 juli 2015 mogen nog maar 3 contracten in 2 jaar tijd worden gesloten. Bij een vierde contract in 2 jaar of na 2 jaar ontstaat al een contract voor onbepaalde tijd. Tot slot wordt de keten van contracten pas doorbroken na een periode van 6 maanden en 1 dag (3x2x6).

Let op: De tot 1 juli 2015 geldende ketenregeling blijft van toepassing op per 1 juli 2015 lopende tijdelijke contracten. Een tijdelijk contract kan dus niet op 1 juli 2015 opeens worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Wijziging ontslagroutes

Met ingang van 1 juli 2015 is het ontslagrecht volledig gewijzigd. Was de werkgever vrij om een ontslagkwestie of voor te leggen aan het UWV WERKbedrijf of aan de kantonrechter, vanaf 1 juli 2015 komt die vrije keuze te vervallen. Ieder type ontslag krijgt een eigen ontslagroute. In de wet wordt vastgelegd welke instantie bij welk type ontslag bevoegd is.

Vanaf 1 juli 2015 is het UWV WERKbedrijf bij uitsluiting bevoegd te oordelen over:

  • bedrijfseconomische ontslagen;
  • ontslag na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

De kantonrechter is vanaf 1 juli 2015 bij uitsluiting bevoegd te oordelen over:

  • ontslag wegens disfunctioneren;
  • kortdurend verzuim;
  • verstoorde arbeidsverhouding.

Ook kunnen de werkgever en de werknemer na 1 juli 2015 in hoger beroep en zelfs in cassatie gaan tegen een uitspraak van het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter.

Inventariseren

Maatwerk Advocaten adviseert werkgevers en werknemers om met name te inventariseren wat de gevolgen van de verlenging van arbeidscontracten zullen zijn.

Stel u zelf daarbij o.a. de volgende vragen:

  • Hoe verhoudt een verlenging van de contracten zich tot de nieuwe ketenregeling?
  • Wat is de totale duur van de arbeidscontracten en hoeveel contracten heb ik al afgesloten / gehad?
  • Kan er nog een keer worden verlengd?
  • Is er een transitievergoeding verschuldigd gelet op de totale duur van de arbeidscontracten?

Meer Info

Maatwerk Advocaten fungeert al voor veel werkgevers en werknemers als sparringpartner en adviseert over allerhande arbeidsrechtelijke en contractuele vraagstukken. Mocht u vragen hebben of eens van gedachten willen wisselen over de veranderingen in het ontslagrecht danwel andere vraagstukken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel voor meer informatie en de mogelijkheden met Jolande de Nooij of Diederik Maat op telefoonnummer 050 – 7600 900.

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht