WWZ; leuker kunnen we het niet maken!

Deze slogan zal u bekend in de oren klinken, maar dan wel van de Belastingdienst. Het had echter anno 2015 ook uit de mond van minister Asscher kunnen komen. Het kan u niet zijn ontgaan; per 1 juli 2015 verandert met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het Ontslagrecht volledig.

WWZ; leuker kunnen we het niet maken!

De oorspronkelijke gedachte achter de WWZ, dat het ontslagrecht eenvoudiger, goedkoper en soepeler moet worden, lijkt nu op punten al ingehaald door de tijd. Met het naderen van 1 juli 2015 komt langzaam aan het besef dat de WWZ vooral ook veel vragen oproept en zich zal gaan moeten uitkristaliseren in de praktijk en jurisprudentie.

De veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 op een rij

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 wordt de kantonrechtersformule (gouden handdruk formule) afgeschaft en doet de transitievergoeding zijn intrede. In de wet is bepaald dat iedere werknemer die 24 maanden of langer in dienst is en het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werkgever komt, recht heeft op een transitievergoeding. Het recht ontstaat dus ook na een UWV WERKbedrijfprocedure, een kantonrechtersprocedure of een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt verlengd na 24 maanden. Ook na een nul-uren contract, min-max contract of MUP contract ontstaat het recht op de transitievergoeding als voldaan wordt aan de voorwaarden.

Inmiddels heeft de minister een overgangsregeling voor seizoenwerkers geformuleerd. Maatwerk Advocaten verwijst u naar de link.

Ketenregeling

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt ook de ketenregeling.

Nu kunnen maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract in 3 jaar of na 3 jaar ontstaat van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt dat na een tussenpoos van 3 maanden en 1 dag de keten opnieuw gaat tellen. De zogenoemde ketenregeling (3x3x3).

Per 1 juli 2015 mogen nog maar 3 contracten in 2 jaar tijd worden gesloten. Bij een vierde contract in 2 jaar of na twee jaar ontstaat al een contract voor onbepaalde tijd. Tot slot wordt de keten van contracten pas doorbroken na een periode van 6 maanden en 1 dag (3x2x6).

Overgangsrecht

Het huidige recht (3 contracten in 3 jaar) blijft van toepassing op per 1 juli 2015 lopende tijdelijke contracten. Een tijdelijk contract kan dus niet op 1 juli 2015 plotseling op basis van de nieuwe regeling een contract voor onbepaalde tijd worden.

Wijziging ontslagroutes

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht volledig. Een werkgever kan nu nog zelf bepalen om een ontslagkwestie of voor te leggen aan het UWV WERKbedrijf of voor te leggen aan de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 is in de wet bepaald welk route de werkgever moet bewandelen. Ieder type ontslag krijgt een eigen ontslagroute.

Vanaf 1 juli 2015 zal het UWV WERKbedrijf moeten oordelen over:

  • bedrijfseconomische ontslagen
  • ontslag na 104 arbeidsongeschiktheid.

De kantonrechter is dan niet meer bevoegd in dit type ontslagzaken.

De kantonrechter is alleen nog bevoegd als er sprake is van in de persoon gelegen ontslaggronden zoals:

  • disfunctioneren
  • kortdurend verzuim
  • verstoorde arbeidsverhouding.

Ook kunnen de werkgever en de werknemer na 1 juli 2015 in hoger beroep gaan bij het gerechtshof en zelfs in cassatie bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter.

De nieuwe systematiek van het ontslagrecht zal in de toekomst naar verwachting tot de nodige onrust en onzekerheid leiden. Immers, de uitkomst in hoger beroep kan zowel voor de werkgever als de werknemer een geheel andere zijn dan in eerste aanleg bij de kantonrechter.

Ook is het de vraag hoe in de toekomst met een zieke werknemer in een bedrijfseconomische situatie moet worden omgegaan. De werkgever zal dan immers geen gebruik kunnen maken van een verkregen ontslagvergunning, omdat er sprake is van een opzegverbod. De tijd zal moeten leren hoe dit in de praktijk zal worden opgepakt.

Info

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en wat dit voor u betekent, kunt u contact opnemen met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 – 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl. Vanzelfsprekend verzorgt Maatwerk Advocaten ook inhouse trainingen en seminars. Mocht u een keer een seminar bij willen wonen, neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen