Contractenrecht

Het contractenrecht is alledaags recht. Iedereen heeft te maken met contracten. Bijvoorbeeld bij koop, het aangaan van een huurovereenkomst, het afsluiten van een krediet of als u een dienstverlener inschakelt. Kortom, iedereen heeft – bewust of onbewust – dagelijks te maken met het contractenrecht.

Contractenrecht: schriftelijke & mondelinge overeenkomsten

De meeste overeenkomsten behoren zo tot de dagelijkse routine dat ze zelden of nooit problemen opleveren. Deze overeenkomsten worden veelal ook mondeling gesloten. Maar naarmate het contractuele belang groter wordt en het onderwerp waarover wordt gecontracteerd complexer, wordt het risico ook groter en wordt vaak gekozen voor schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken.

Zolang contracten, mondeling of schriftelijk, worden nageleefd is er niets aan de hand.  Pas wanneer een van de bij de overeenkomst betrokken partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer onduidelijkheid ontstaat over de aard en omvang van de wederzijdse verplichtingen, wordt de vraag wat nu precies is afgesproken actueel.

Vaak biedt de tekst van een contract al uitkomst. Aan de hand van de tekst kan vaak de bedoeling van de contractspartijen al wel worden vastgesteld. Wanneer ook na lezing van het contract onduidelijkheid blijft bestaan komt het aan op de uitleg, er wordt dan gekeken naar de betekenis die “partijen over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”. Dit klinkt vaag, en dat is het ook. De rechter, mocht het zo ver komen, zal van geval tot geval beoordelen wat tussen partijen is afgesproken en daarbij alle omstandigheden van het geval meewegen.

Leg afspraken goed & duidelijk vast

Het komt er dus op aan de gemaakte afspraken in duidelijke, niet voor tweeërlei uitleg vatbare, bewoordingen vast te leggen.

Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het opstellen van contracten zonder poespas en met oog voor de dagelijkse praktijk. Een overeenkomst moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden maar bovenal moet een contract helder en duidelijk zijn.

Maatwerk Advocaten is uw partner bij het opstellen en beoordelen van:

–          huurovereenkomsten
–          franchiseovereenkomsten
–          algemene voorwaarden
–          koopovereenkomsten
–          licentieovereenkomsten
–          arbeidsovereenkomsten
–          overeenkomsten van opdracht (aanneming van werk, dienstverlening)
–          samenwerkingsovereenkomsten

Komt uw contractspartij de afspraken niet na?

U heeft dan verschillende mogelijkheden, zo kunt u zich beroepen op:

In sommige gevallen kan blijken dat een contract nietig of vernietigbaar is.  Bij alle contracten kan er discussie ontstaan over de uitleg er van, de nakoming of de geldigheid. Maatwerk Advocaten helpt u graag hierbij!

Maatwerk Advocaten is uw partner bij het beoordelen van contracten,  het procederen over de nakoming en/of de incasso van uw vorderingen. Belt u gerust voor meer informatie of bij vragen.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

 

Show Comments