Huur van bedrijfsruimte

Bij de huur van bedrijfsruimte denk je meteen aan winkels en horecagelegenheden. En dat klopt. Bedrijfsruimte is een voor publiek toegankelijke ruimte waar goederen en diensten worden aangeboden en verkocht.  In de Wet heeft deze bedrijfsruimte ook een eigen wetsartikel. Daarom wordt vaak gesproken over een artikel 7:290-bedrijfsruimte.

Opzegging & ontbinding bij huur van bedrijfsruimte

In de wet is bepaald dat de huurovereenkomst voor artikel 7:290-bedrijfsruimte voor 5 jaar wordt gesloten. Deze huurperiode wordt daarna automatisch nog eens met 5 jaar verlengd.

Tijdens de eerste en tweede periode van 5 jaar kan bij huur van bedrijfsruimte de huurovereenkomst niet tussentijds worden opgezegd.  Niet door de huurder, maar ook niet door de verhuurder. Na twee aaneengesloten perioden van vijf jaar wordt de huurovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij er dan gebruik wordt gemaakt van de opzegmogelijkheid.

U moet zich dan ook goed realiseren dat bij huur van bedrijfsruimte de huurovereenkomst na het aflopen van de eerste of tweede 5-jaarstermijn niet van rechtswege eindigt. Daarvoor is een opzegging vereist.

Opzegging van de huurovereenkomst  is alleen mogelijk met een gemotiveerde aangetekende brief of deurwaardersexploot. Dit geldt zowel voor de huurder als de verhuurder. De opzegtermijn die dan geldt is 1 jaar. Oftewel, u moet 1 jaar voordat de huurtermijn eindigt al opzeggen.

Maatwerk Advocaten adviseert u dan ook gelijk bij het sluiten van de huurovereenkomst deze termijn op de kalender en in uw agenda te zetten!

Opzegging door Verhuurder

In tegenstelling tot de huurder, heeft de  verhuurder bij de beëindiging van de huurovereenkomst de medewerking van de huurder nodig. Als de huurder niet mee wil werken aan de beëindiging en ontruiming van de bedrijfsruimte moet de verhuurder naar de kantonrechter om dit voor elkaar te krijgen.

Opzeggronden verhuurder bedrijfsruimte 1e huurperiode

De wet bepaalt dat opzegging tegen het einde van de eerste vijfjaarstermijn alleen mogelijk is bij:

  • slechte bedrijfsvoering door de huurder
  • dringend eigen gebruik door de verhuurder.

Opzeggronden verhuurder bedrijfsruimte 2e huurperiode

Voor opzegging tegen het einde van de tweede(huur) periode van vijf jaar heeft de verhuurder meer mogelijkheden. Gronden voor beëindiging kunnen dan zijn:

  • Weigering redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
  • Realisatie bestemming van het gehuurde.

Kantonrechter

Als de huurder niet instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst, dan kan de verhuurder een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter maakt dan een belangenafweging tussen het belang van de verhuurder bij beëindiging  en het belang van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst.

Huurverhoging?

Wil de verhuurder bijvoorbeeld de huur verhogen en stemt de huurder daar niet mee in, dan is dat geen goede reden voor opzegging en beëindiging van de huur. Zowel de Huurder als de Verhuurder kunnen dan aan de bedrijfshuuradviescommissie een advies vragen over de hoogte van de huurprijs.

Komt u er samen niet uit, dan kan de kantonrechter worden gevraagd om de huurprijs vast te stellen.

De kantonrechter heeft nog meer bevoegdheden, zo kan hij bij beëindiging van de huurovereenkomst aan de huurder een vergoeding toekennen voor verhuis- en inrichtingskosten.

Worden afspraken niet nagekomen?

De strenge regels van het  huurrecht gelden niet als de huurder of de verhuurder de huurovereenkomst niet nakomt. We noemen dit wanprestatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de huur structureel niet of niet op tijd wordt betaald. In dat geval kan de kantonrechter worden gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden.

Maatwerk Advocaten voert regelmatig procedures in huurzaken zowel voor de Huurder en de Verhuurder. Wij kennen dan ook beide kanten van de medaille en kunnen u daarom van een optimaal advies voorzien. Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Proefperiode

Omdat een huurovereenkomst nogal wat verplichtingen met zich meebrengt, heeft de wetgever de mogelijkheid van een proefperiode bedacht. U kunt elkaar dan eerst leren kennen voordat een lange huurovereenkomst wordt gesloten.

De Verhuurder en Huurder spreken dan eerst een proefperiode met elkaar af, deze proefperiode duurt maximaal twee jaar. Voor de huurder betekent dit wel dat hij minder huurbescherming geniet dan bij een reguliere huurovereenkomst van 5 + 5 jaar:

  • De huurovereenkomst eindigt bijvoorbeeld automatisch na het aflopen van de afgesproken  twee  jaar. De verhuurder  hoeft daar niet voor naar kantonrechter.
  • De verhuurder hoeft geen reden voor de opzegging op te geven.

Wanneer de huurovereenkomst na die twee jaar wordt verlengd zijn automatisch de strikte wettelijke bepalingen weer van toepassing zijn.

Als Huurder en Verhuurder komt er veel onrust en regelwerk op u af als verschillend aankijkt tegen afspraken over de uitvoering en nakoming van de huurovereenkomst.

Laat u dus goed adviseren. Maatwerk Advocaten voert regelmatig procedures over huurgeschillen. Wij helpen u graag om tot het voor u maximale resultaat te komen!

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten;
  • Het voeren van onderhandelingen over huurovereenkomsten;
  • Het procederen  bij de rechter over onderhoud, gebreken, renovatie, beëindiging, opzegging, ontbinding, ontruiming, indeplaatsstelling, onderhuur en huurprijswijziging;
  • Het gerechtelijk incasseren van achterstallige huur.

Bel voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een Maatwerk Advocaat.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments