Ziekte

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Wet Verbetering Poortwachter & Re-integratie

Als u ziek wordt, moet uw werkgever het loon gewoon aan u doorbetalen. Tijdens de eerste twee jaar van ziekte hebt u hier recht op als u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter en meewerkt aan uw re-integratie. Bent u eventjes hersteld, maar wordt u binnen vier weken weer ziek, dan worden de periodes bij elkaar opgeteld.

Doorbetaling loon

Op grond van de wet heeft u recht op 70% van uw loon. Komt uw loon daardoor onder het minimumloon, dan heeft u het eerste ziektejaar ten minste recht op het minimumloon. Het kan zo zijn dat in uw arbeidsovereenkomst of de cao is bepaald dat u bijvoorbeeld tijdens het eerste ziektejaar recht hebt op meer loon. Vaak wordt in het eerste ziektejaar 100% van het loon betaald en in het tweede ziektejaar 70% van het loon. Ook kan zijn bepaald dat er 1 of 2 wachtdagen zijn waarover u geen loon krijgt. Bij een kortdurende griep krijgt u dan over de 1e ziektedag geen loon betaald.

Er is geen recht op loon bij ziekte als u:

  • Opzettelijk ziek bent – Het meedoen aan een sport met het risico op een blessure betekent niet dat u opzettelijk ziek bent als u geblesseerd raakt.
  • Relevant informatie bij een sollicitatie hebt verzwegen en u wordt vervolgens ziek – Het gaat om informatie over uw gezondheid die belangrijk is voor het oordeel of u wel geschikt bent voor de functie. Als u bijvoorbeeld schouderklachten heeft en u weet dat u niet zwaar mag tillen, dan moet u dat melden als u solliciteert naar de functie van verhuizer;
  • De genezing belemmert of vertraagt – U bent verplicht zich in te spannen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat houdt in dat u de voorschriften van uw artsen moet naleven, Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op loon;
  • Passend werk weigert – Als u uw eigen werk niet kunt doen, maar wel passend werk, dan moet u dat doen. Het passend werk kan ook werk bij een ander bedrijf zijn. Zolang u weigert, hoeft uw werkgever het loon niet te betalen;
  • Niet meewerkt aan re-integratie – U moet meewerken aan maatregelen van uw werkgever of de bedrijfsarts die werkhervatting kunnen bevorderen. Denk aan een goed gesprek als er sprake is van een conflict. Of werken op therapeutische basis. Zolang u niet meewerkt, mag uw werkgever de loonbetaling staken;
  • Niet meewerkt aan het Plan van Aanpak – Uw werkgever moet een dossier bijhouden over het ziekteverzuim. Onderdeel van dit dossier is het Plan van Aanpak. Dat moet na acht weken worden opgesteld. In het Plan van Aanpak staat wat er moet gebeuren om u weer in staat te stellen te werken. In de eigen functie of passend werk. Bij uw werkgever of ergens anders. Uw werkgever stelt het Plan van Aanpak samen met u op. Zolang u daar niet aan meewerkt, heeft u geen recht op loon;
  • Niet meewerkt aan controle door bedrijfsarts – Als u geen gehoor geeft aan een oproep van de bedrijfsarts, dan mag uw werkgever de betaling van het loon opschorten. U heeft pas recht op uitbetaling als achteraf door de bedrijfsarts of verzekeringsarts van het UWV is vastgesteld dat u ziek was.

Soms zeggen werkgevers dat een van deze redenen zich voordoet, maar dat is lang niet altijd waar. Het  inhouden van het loon wordt vaak als drukmiddel ingezet door de werkgever.

Loon stop gezet?

Uw werkgever mag de loondoorbetaling pas staken of opschorten nadat hij u heeft geïnformeerd. Zonder deze waarschuwing vooraf mag uw werkgever de loonbetaling niet staken of opschorten.

Als uw loon is stop gezet, laat u zich dan ook altijd adviseren en informeren door een arbeidsrechtspecialist van Maatwerk Advocaten. Meestal is er meer aan de hand. Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om uw situatie voor te leggen aan een arbeidsrechtadvocaat.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments