Ondernemingsraad

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Als ondernemer heeft u een grote mate van vrijheid om de organisatie in te richten zoals u dat wilt. Hoe groter uw onderneming echter wordt, hoe meer inspraak er is van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging. Dit biedt u echter ook kansen.

Wanneer een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging instellen?

Heeft u 50 of meer werknemers in dienst dan bent op grond van de Wet op de Ondernemingsraden verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen.  Werken er 10 tot 50 werknemers bij uw bedrijf, dan kunt u een personeelsvertegenwoordiging (Pvt) instellen. Dit is echter niet verplicht. Een PvT is alleen verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt of als het in de cao staat.

Heeft u minder dan tien werknemers in dienst dan kunt u op vrijwillige basis een Pvt instellen.

Het voordeel van het instellen van een OR/ PvT is dat u als werkgever draagvlak kunt creeren voor besluiten die u wilt nemen binnen de organisatie en de (impopulaire) besluiten veelal makkelijker worden geaccepteerd door uw werknemers.

Wat doet een OR / PvT?

Een OR / PvT bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met u als werkgever. De OR / PvT heeft een aantal rechten:

  • Recht op informatie – De OR heeft het recht op alle informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is. Minimaal twee keer per jaar vindt een overlegvergadering plaats over de algemene gang van zaken van de onderneming.
  • Adviesrecht – Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet u advies vragen aan de OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel tijdig in de voorfase worden gevraagd en serieus genomen worden. Als het advies genegeerd wordt, moet dat schriftelijk gemotiveerd worden.
  • Instemmingsrecht – Voor besluiten die betrekking hebben op personeelsregelingen moet u instemming vragen. Als de OR niet akkoord gaat, mag u het voorgenomen besluit niet uitvoeren. Voert u het besluit toch door, dan kan de OR de nietigheid van het besluit inroepen en naar de kantonrechter stappen.
  • Initiatiefrecht – De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

 Tips voor een goede samenwerking met de OR

Maatwerk Advocaten adviseert u transparant en regelmatig overleg te hebben met de OR / PvT. Veelal leidt dit tot de beste uitkomst, ten gunste van uw organisatie, waardoor voorgenomen besluiten vlot kunnen worden doorgevoerd.

Maak daarom:

  • Een vaste agenda met data waarop u met de OR om de tafel gaat.
  • Goede notulen van de overlegmomenten
  • Op voorhand duidelijke afspraken over voorstellen die advies of instemming moeten krijgen. Spreek daarbij een duidelijke termijn af waarbinnen de OR haar advies zal geven, zodat de OR genoeg tijd heeft om zich te beraden.

Maatwerk Advocaten inventariseert graag samen met u of uw voorgenomen besluit adviesplichtig of instemmingsplichtig is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. Wij kunnen u daarbij ondersteunen in het opstellen & onderbouwen van de  aanvraag voor de OR / PvT en adviseren wat u wel of juist niet moet doen. Wij kunnen u daarbij eerst op de achtergrond begeleiden, zonder gelijk de zaken op scherp te zetten, maar wel uw rechtspositie als werkgever verstevigen.

Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie over OR vraagstukken en maak een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments