Ondernemingsraad

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Of u nu werkt binnen een grotere of kleinere onderneming, als werknemer hebt u het recht om mee te beslissen over belangrijke besluiten binnen uw organisatie.

In de Wet op de Ondernemingsraden is namelijk geregeld dat uw werkgever een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging moet instellen.

Wanneer een Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging?

Werkt u bij een bedrijf met 50 of meer werknemers, dan is uw werkgever verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen.  Werken er 10 tot 50 werknemers bij uw werkgever, dan kan de werkgever  een personeelsvertegenwoordiging (PvT) instellen. Dit is hij niet verplicht. Een PvT is alleen verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt of als het in de cao staat.

Waarom een OR of PvT?

Veel werknemers vragen zich af wat het nut van de OR of de Pvt is. De werkgever besluit toch wel wat hij wil. Dit is niet juist en een gemiste kans voor u als werknemer.

In de Wet op de ondernemingsraden is namelijk vastgelegd dat uw werkgever bij belangrijke besluiten eerst advies aan de OR / PvT moet vragen en soms zelfs eerst instemming nodig heeft, voordat hij een besluit kan doorvoeren.

Uw werkgever moet een adviesaanvraag altijd schriftelijk aan de Ondernemingsraad voorleggen. Hij moet dit tijdig doen, zodat het advies van de Ondernemingsraad ook werkelijk van invloed kan zijn op het besluit.

Een OR / PvT bestaat daarbij uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De OR / PvT heeft een aantal rechten, zoals;

  • Recht op informatie – De OR heeft het recht op alle informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is. Minimaal twee keer per jaar vindt een overlegvergadering plaats over de algemene gang van zaken van de onderneming.
  • Adviesrecht – Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet uw werkgever advies vragen aan de OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel tijdig in de voorfase worden gevraagd en serieus genomen worden. Als het advies genegeerd wordt, moet dat schriftelijk gemotiveerd worden.
  • Instemmingsrecht – Voor besluiten die betrekking hebben op personeelsregelingen moet uw werkgever instemming vragen. Als de OR niet akkoord gaat, mag uw werkgever het voorgenomen besluit niet uitvoeren. Voert de werkgever het besluit toch door, dan kan de OR de nietigheid van het besluit inroepen en naar de kantonrechter stappen.
  • Initiatiefrecht – De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

Wanneer moet de werkgever de OR om advies vragen?

  • een belangrijk besluit wil nemen, zoals bij financiële en organisatorische zaken (bijvoorbeeld over een grote investering, een fusie met een andere onderneming of sluiting van (een deel van) de onderneming);
  • en ingrijpende technologische voorziening wil invoeren of wijzigen;
  • belangrijke milieumaatregelen wil treffen;
  • een belangrijk krediet wil geven aan een andere onderneming of zich garant stelt voor een grote schuld van een andere onderneming;
  • bestuurders wil benoemen of ontslaan.

Advies & begeleiding voor de OR

Als werknemer en OR / PvT kunt u dan ook wel degelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen de organisatie.

Wilt u meer informatie over de oprichting van een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, of zit u in de OR of Pvt en wilt u zich in het adviesrecht en instemmingsrecht juridisch laten begeleiden en ondersteunen, belt u dan gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Maatwerk Advocaten staat u als OR-lid/ PvT-lid graag met raad en daad terzijde!

Ons telefoonnummer: 050 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments