Privacystatement Maatwerk Advocaten

Privacystatement Maatwerk Advocaten

Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerkt Maatwerk Advocaten persoonsgegevens. Maatwerk Advocaten kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of (Whats)app. Daarnaast kan Maatwerk Advocaten persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever, notaris enz.). Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van Maatwerk Advocaten met KvK-nummer 59831510, statutair gevestigd te Groningen en hierna Maatwerk Advocaten genoemd.

Maatwerk Advocaten respecteert ieders privacy. Wij erkennen de behoefte aan een goede controle over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Dit Privacystatement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van het contact dat via e-mail, telefoon, (Whats)app of een bezoek plaatsvindt.

Aard en doeleinden van de verwerking
Wanneer er via de website contact wordt gezocht met Maatwerk Advocaten wordt er verwezen naar ons bezoekadres en ons telefoonnummer. Wanneer u via e-mail, telefoon of een bezoek persoonsgegevens met ons deelt, is het mogelijk dat Maatwerk Advocaten die persoonsgegevens bewaart. Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van het door Maatwerk Advocaten gehanteerde CRM-systeem. Fysieke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die Maatwerk Advocaten verwerkt:
– NAW-gegevens;
– Kopie identificatiebewijs (alleen indien nodig);
– BSN (alleen indien nodig);
– Functie contactpersoon;
– Geslacht en leeftijd (geboortedatum);
– Gegevens betreffende de gezondheid (alleen indien nodig);
– Strafrechtelijke gegevens (alleen indien nodig);
– Lidmaatschap vakbond / rechtsbijstandverzekeraar;
– Gegevens betreffende partner en kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand);
– Huwelijkse staat (voor zover nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand);
– Bankrekeningnummer (voor zover nodig);
– E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon;
– Persoonsgegevens met betrekking tot uw vraag en/of dossier;
– Gegevens betreffende wederpartij;
– Gegevens betreffende advocaat wederpartij;

Maatwerk Advocaten verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacystatement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
Maatwerk Advocaten kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
– Het kunnen behandelen van uw vraag en/of dossiers;
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
– Het kunnen factureren / incasso van onze diensten;
– Het onderhouden van contact met u, waaronder uitnodigingen voor seminars;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief;
– Het verzenden van onze klantbeoordelingstool en/of het vragen van feedback over de dienstverlening.

Grondslagen van de verwerking
Maatwerk Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens bijna altijd, omdat het nodig is ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht, gerechtvaardigd belang of om een wettelijke verplichting na te kunnen komen. In voorkomende gevallen kan het zijn dat Maatwerk Advocaten persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, dan zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bewaartermijnen
Maatwerk Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Administratieve gegevens: zeven jaar;
– Dossiergegevens: tenminste een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier binnen bekwame tijd worden vernietigd en de persoonsgegevens van betrokkenen worden verwijderd, tenzij er een zwaarwegend belang bestaat om het dossier, of delen daarvan, en persoonsgegevens langer te bewaren.
– Persoonsgegevens, indien u geen diensten bij ons afneemt: drie maanden.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Maatwerk Advocaten gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal Maatwerk Advocaten alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens
Maatwerk Advocaten beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen, zoals de leverancier van ons CRM-systeem, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden(door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop Maatwerk Advocaten gegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen met Maatwerk Advocaten via telefoonnummer: 050-7600 900.

Cookies
Maatwerk Advocaten maakt geen gebruik van cookies, Google Analytics of een andere webanalyse-service. Er bestaat ook niet de mogelijkheid om persoons- of contactgegevens via onze website te verstrekken of achter te laten.

Daar waar wij op onze website hyperlinks hebben opgenomen naar websites van derden, geldt dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Maatwerk Advocaten, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar verstrekt, achterlaat of anderszins openbaar maakt.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stelt Maatwerk Advocaten u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Maatwerk Advocaten streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wijzigingen
Dit Privacystatement is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacystatement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacystatement te raadplegen.

Groningen, 23 mei 2018

Show Comments