Wat als uw contractspartner de afspraken niet nakomt?

Remedies bij niet-nakoming van overeenkomsten of wanprestatie

Als schuldeiser heeft u een aantal mogelijkheden. Soms is het voldoende dat u de schuldenaar  aanmaant om alsnog de overeengekomen verplichtingen na te komen. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Als schuldeiser kunt u bij niet-nakoming of wanprestatie:

  • Nakoming vorderen;
  • Nakoming en aanvullende schadevergoeding vorderen;
  • vervangende schadevergoeding vorderen;
  • de overeenkomst ontbinden en vergoeding van schade vorderen.

Mag u uw verplichting opschorten?

Ja, dat mag! Voorafgaand aan de hierboven omschreven juridische acties kunt u uw verplichtingen op grond van de overeenkomst opschorten. Opschorting is echter pas mogelijk wanneer de andere partij in verzuim is komen te verkeren.

Wanneer is sprake van verzuim?

Verzuim treedt in wanneer een voor nakoming, vaak betaling van een geldsom, gestelde termijn verstrijkt zonder dat die verplichting is nagekomen. Wanneer geen termijn voor nakoming is vastgelegd, dan treedt verzuim pas in nadat een ingebrekestelling of sommatie tot nakoming is verzonden.

De contractspartij die de afspraken niet nakomt  wordt dan schriftelijk  “in gebreke gesteld” en een redelijke termijn gegund om alsnog na te komen.  Wanneer deze termijn vervolgens verstrijkt zonder dat alsnog is nagekomen, dan treedt verzuim in. Verzuim treedt ook in wanneer valt te voorzien dat de wederpartij niet zal nakomen, bijvoorbeeld omdat de wederpartij dit zelf meedeelt. Tot slot kan op grond van de jurisprudentie in uitzonderlijke gevallen verzuim intreden als uw wederpartij zich ten onrechte op opschorting beroept, of zich er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet op kan beroepen dat geen ingebrekestelling is verzonden.

Wat is opschorten?

zegt het al, u stelt uw verplichting tot nakoming van de afspraak uit, totdat uw contractpartner een opeisbare vordering die u op hem/haar heeft voldoet. Opschorting is dus kort gezegd het recht om de nakoming van een verplichting uit te stellen.

Van geval tot geval moet worden bekeken of opschorting mogelijk en gerechtvaardigd is. Er moet in elk geval sprake zijn van voldoende samenhang tussen de verplichting  van de schuldenaar en de verplichting van de schuldeiser waarvan de nakoming wordt opgeschort.  Als die samenhang ontbreekt en toch (ten onrechte) wordt opgeschort dan treedt verzuim in. 

Ontbinding van een overeenkomst?

Bij een ontbinding van de overeenkomst worden partijen bevrijd van hun verplichtingen uit hoofde van de ontbonden overeenkomst.

Partijen kunnen over en weer geen aanspraak meer maken op nakoming. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De tot het moment van de ontbinding verrichte prestaties zijn dan ook niet opeens onverplicht verricht. Wel ontstaan er ongedaanmakingsverbintenissen.  Oftewel, er ontstaat een verplichting om de situatie terugbrengen in de oude staat. Bij de koop van een auto ontstaat bij ontbinding enerzijds de verplichting om de auto terug te leveren en anderzijds de verplichting om de koopprijs terug te betalen.

In sommige gevallen sluit de aard van de prestatie ongedaanmaking uit, bijvoorbeeld bij een huurovereenkomst. Het verschafte huurgenot kan niet worden teruggegeven. In dat geval ontstaat de verplichting de waarde van de geleverde prestatie te vergoeden. Die waarde is vaak gelijk aan de overeengekomen huur.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • U adviseren over uw opties bij wanprestatie / niet nakoming door uw contractspartner;
  • Het procederen in geschillen over de nakoming, wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments